Offerte aanvragen
Gesprek boeken
planetNederlands
contacts

info@alconost.com

Alconost Inc.
901 N. Pitt Street
Suite 170
Alexandria VA 22314
Verenigde Staten


Offerte aanvragen
Gesprek boeken

Alconost® Servicevoorwaarden

LET OP: DIT IS EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST. LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR ALCONOST INC., EEN ONDERNEMING GEVESTIGD IN DE COMMONWEALTH VAN VIRGINIA (HIERNA "ALCONOST"), VIA DEZE WEBSITE, ZORGVULDIG DOOR. DEZE OVEREENKOMST REGELT UW RELATIE MET ALCONOST EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE VAN ALCONOST WORDEN AANGEBODEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, GEEFT U AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN ALCONOST, DE WEBSITE OF DE DIENSTEN. ALCONOST VERZOEKT U HIERBIJ AKKOORD TE GAAN MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN. U MAG DE DIENSTEN DIE VIA DE ALCONOST-WEBSITE WORDEN AANGEBODEN ALLEEN GEBRUIKEN OP VOORWAARDE DAT U ALLE AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST.

DEZE SERVICEVOORWAARDEN OMVATTEN ALCONOSTS PRIVACYBELEID DAT IS OPGENOMEN IN EN DEEL UITMAAKT VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN.

Belangrijke definities

"Alconost Nitro" betekent het gedeelte van de Website en de Diensten, beheerd door Alconost en met de naam "Nitro", dat het mogelijk maakt om online vertaal- en proefleesdiensten door een professionele live vertaler aan U aan te bieden.

"Alconost Dienstencontent" betekent alle software en andere propriëtaire hulpmiddelen, redactionele content, berichten, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, artwork, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, pictogrammen, foto's, video's, antwoorden, vragen, scores, suggesties, hints, concepten, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken en dergelijke of andere materialen geleverd door of namens Alconost op de Website van Alconost of via een mobiele app, evenals de computerprogramma's die worden gebruikt voor het genereren van pagina's op de Website van de Alconost.

"Diensten" betekent alle content, informatie, beelden, documenten, tekst, producten, diensten en alle andere elementen aangeboden via de Website of een mobiele app.

"Gebruikerscontent" betekent alle redactionele content, berichten, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, artwork, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, pictogrammen, foto's, video's, antwoorden, vragen, scores, suggesties, hints, concepten, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken en dergelijke of andere materialen die door een gebruiker worden verzonden op of via de Website en/of de Diensten van Alconost, maar uitdrukkelijk uitgezonderd alle Dienstencontent van Alconost.

"Gebruikersmaterialen" betekent alle redactionele content, tekst, video, informatie, gegevens, muziek, afbeeldingen, ideeën of andere materialen die u verstrekt voor vertaling via de Website en/of de Diensten, inclusief Alconost Nitro en eventuele mobiele apps.

"Website" betekent https://alconost.com en andere gerelateerde websites en diensten die eigendom zijn van en/of worden beheerd door Alconost.

"U", "Uw" en "Gebruiker" betekent alle individuen en/of entiteiten in welk vorm dan ook die de Website en/of de Diensten van Alconost bezoeken om welke reden dan ook.

Acceptatie van de Servicevoorwaarden

Soorten licenties. Deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden", "SV", of "Servicevoorwaarden") zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen U en Alconost met betrekking tot het gebruik van de Website zoals deze beschikbaar wordt gesteld door Alconost en/of zijn geautoriseerde distributeur(s). Alconost stelt de Website en de Diensten beschikbaar voor Uw gebruik onder de voorwaarden die worden uiteengezet in deze Servicevoorwaarden. Alconost stelt de Website en de Diensten beschikbaar voor Uw gebruik onder de voorwaarden die worden uiteengezet in deze Servicevoorwaarden.

Als U NIET akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Servicevoorwaarden, dient u GEEN gebruik te maken van de Website of de Diensten van Alconost. Als U NIET akkoord gaat met aanvullende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde Content (zoals hieronder gedefinieerd) of op bepaalde transacties afgesloten via de Website of de Diensten, dan dient u GEEN gebruik te maken van het deel van de Website of de Diensten dat dergelijke Content bevat of via welke dergelijke transacties worden afgesloten. Daarnaast, wanneer U gebruik maakt van huidige of toekomstige Diensten van Alconost, de Website bezoekt of producten, toepassingen of diensten daarvan verkrijgt, kosteloos dan wel tegen betaling, bent U onderworpen aan de richtsnoeren en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke producten of diensten en niet die van Alconost.

Wijzigingen in de Serviceoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door Alconost na kennisgeving op een van de volgende manieren: door een bericht op de hoofdpagina van de Website te plaatsen op het moment van of na het inloggen op Uw Gebruikersaccount (zoals hieronder gedefinieerd), of via e-mail naar het adres dat U hebt opgegeven bij het opzetten van Uw Gebruikersaccount. Uw verzuim om juiste of actuele contactgegevens te verstrekken of te onderhouden op Uw Gebruikersaccount neemt niet Uw verantwoordelijkheid weg om te voldoen aan deze Servicevoorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Controleer regelmatig deze Servicevoorwaarden om ervoor te zorgen dat U op de hoogte bent van alle voorwaarden die gelden voor Uw gebruik van de Website en de Diensten. Voor bepaalde content, producten, materialen, diensten of informatie op of beschikbaar via deze Website (de "Content") of transacties afgesloten via deze Website kunnen specifieke voorwaarden gelden. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op deze Voorwaarden of, wanneer ze niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden, alleen voor zover de inhoud of intentie van dergelijke specifieke voorwaarden niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, deze Voorwaarden vervangen. Controleer regelmatig deze Servicevoorwaarden om ervoor te zorgen dat U op de hoogte bent van alle voorwaarden die gelden voor Uw gebruik van de Website en de Diensten van Alconost.

Alconost behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot de Website of de Content of de vorm daarvan. Alconost behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot de Website en de Diensten of delen daarvan naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken.

Verplichtingen van Gebruikers

U gaat ermee akkoord de Website en de Diensten alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Servicevoorwaarden en alle van toepassing zijnde wetgeving. regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken of richtsnoeren in de betreffende rechtsgebieden. ALCONOST IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE OVERTREDING VAN TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN BEGAAN DOOR U, UW GEBRUIKERS OF UW GELIEERDE ONDERNEMINGEN. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN VAN ALCONOST NIET IN STRIJD IS MET TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN. U gaat er specifiek mee akkoord en garandeert dat bij het gebruik van de Website en de Diensten Uw acties niet strijdig zijn met de wetten, regels of voorschriften van (1) het land, de staat, of de plaats waar u woont, of (2) het land, de staat of de plaats waar Alconost is gevestigd of actief is. Hieronder valt ook de naleving van toepasselijke uitvoer- en invoerbeperkingen en andere beperkingen.

U gaat ermee akkoord de Diensten niet te gebruiken of toe te staan deze te gebruiken, waaronder door het uploaden, e-mailen, plaatsen, publiceren of anderszins overdragen van materialen, voor enig doel dat (a) personen kan bedreigen of intimideren of schade of letsel kan toebrengen aan personen of eigendommen; (b) verband houdt met de publicatie van materiaal dat onwaar, lasterlijk, intimiderend of obsceen is; (c) privacyrechten schendt of onverdraagzaamheid, racisme, haat of kwaad bevordert; (d) ongevraagde bulk-e-mail, 'junkmail', 'spam' of kettingbrieven omvat; (e) een inbreuk is op intellectuele- of andere eigendomsrechten; of (f) anderszins van toepassing zijnde wetten, verordeningen of voorschriften overtreedt. Naast alle andere rechten die aan Alconost worden toegekend onder deze Servicevoorwaarden, behoudt Alconost zich het recht voor om de toegang tot materialen die in strijd zijn met de voorgaande beperkingen te verwijderen of uit te schakelen. Alconost is niet aansprakelijk jegens U als Alconost dergelijke maatregelen neemt. U gaat ermee akkoord Alconost te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op Uw verplichtingen onder dit hoofdstuk.

U gaat ermee akkoord geen toegang te hebben (of te pogen toegang te hebben) tot de Diensten op andere wijzen dan die door Alconost of zijn geautoriseerde partners worden aangeboden. U gaat ermee akkoord geen toegang te hebben (of te pogen toegang te hebben) tot de Diensten op geautomatiseerde wijze en zich niet bezig te houden met activiteiten die de Diensten (of de aan de Diensten gerelateerde servers en netwerken) verstoren of onderbreken.

U gaat ermee akkoord het volgende niet te doen:

 • Het verwijderen of wijzigen van aanduidingen of kennisgevingen op de Website betreffende eigendomsrechten van Alconost of zijn licentiegevers;
 • Het wijzigen, vervaardigen van afgeleide werken van, disassembleren, decompileren of reverse engineeren van delen van de Diensten, of het hebben van toegang tot of het gebruiken van de Diensten om producten of diensten die concurreren met Alconost te bouwen of te ondersteunen en/of het bieden van hulp aan derden bij het bouwen of ondersteunen daarvan;
 • Het verstoren of hinderen van het genot van een andere gebruiker van de Website en de Diensten of gelieerde of gelinkte websites;
 • Het uploaden, plaatsen of anderszins verzenden via de Website en de Diensten van virussen of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden;
 • Het gebruiken of pogen te gebruiken van het Gebruikersaccount, wachtwoord of systeem van andere Gebruikers;
 • Het verkrijgen van toegang of pogen toegang te verkrijgen tot Content of Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd), waartoe U onder de voorwaarden hierin geen toegang hebt;
 • Het verstoren of hinderen van de veiligheid van of anderszins toebrengen van schade aan de Website, Diensten, Content, Gebruikerscontent, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken gerelateerd aan of toegankelijk via de Website en de Diensten of andere gelieerde of gelinkte sites.

De rechten die U krachtens de overeenkomst worden verleend, zijn ook afhankelijk van het volgende:

 • De rechten van een gebruiker met een licentie voor het gebruik van de Diensten kunnen niet worden gedeeld met of gebruikt door anderen;
 • Behalve zoals hierin uitdrukkelijk is voorzien, mag geen enkel onderdeel van de Diensten worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geherpubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst of overgedragen op welke wijze dan ook, waaronder maar niet beperkt tot elektronische, mechanische, fotokopieer-, opname- of andere middelen;
 • U gaat ermee akkoord alle redelijke inspanningen te betrachten om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot de Diensten.

Door U verstrekte gegevens en materialen

Alle materialen, documenten, mededelingen of informatie die door U worden ingediend op, verzonden via of opgeslagen op de Website en de Diensten zijn onderworpen aan deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid. De veiligheid van dergelijke informatie is zeer belangrijk voor Alconost. Het Privacybeleid van Alconost kan naar goeddunken van Alconost worden gewijzigd. Door Alconost aangebrachte wijzigingen in het Privacybeleid zullen echter niet leiden tot een wezenlijke vermindering van het niveau van bescherming van Uw gegevens. Alconost behoudt zich het recht voor om de Diensten te leveren vanaf locaties en/of via onderopdrachtnemers over de hele wereld.

Alconost respecteert Uw privacy en het gebruik en de bescherming van Uw persoonsgegevens. Zie ons Privacybeleid voor belangrijke informatie en bekendmakingen met betrekking tot de verzameling en het gebruik van Uw persoonsgegevens in verband met Uw gebruik van deze Website.

Hulpmiddelen en statistische gegevens

Alconost kan hulpmiddelen, scripts, software en toepassingen gebruiken (collectief de “hulpmiddelen”) gebruiken om de Diensten te bewaken en beheren en om te helpen Uw serviceverzoeken aan Alconost af te handelen. De hulpmiddelen zullen geen gegevens van U verzamelen, rapporteren of opslaan die in de productieomgeving van een dienst aanwezig zijn, behalve voor zover nodig om serviceverzoeken of andere problemen met de geleverde Diensten op te lossen. Gegevens die worden verzameld door de hulpmiddelen (met uitzondering van productiegegevens) kunnen ook worden gebruikt voor het beheer van de product- en dienstenportefeuille van Alconost en voor licentiebeheer.

Alconost kan statistische gegevens verzamelen met betrekking tot de prestaties van de Diensten en dergelijke gegevens openbaar maken. mits dergelijke gegevens niet Uw gegevens bevat en/of Uw vertrouwelijke gegevens identificeert of de naam van Uw bedrijf bevat. Alconost behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten op dergelijke gegevens.

Materialen van derden en linken naar de Website

De Website en de Diensten kunnen links naar andere websites en/of producten van derden bevatten waarover Alconost geen controle heeft (collectief “Derdenmaterialen”). Derdenmaterialen die geschikt of noodzakelijk kunnen zijn voor gebruik met sommige Diensten van Alconost zijn gespecificeerd in de programmadocumentatie, waar van toepassing. Uw recht om Derdenmaterialen te gebruiken valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor Derdenmaterialen gespecificeerd door Alconost en niet onder de Overeenkomst. Alconost is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor dergelijke Derdenmaterialen. Alconost biedt dergelijke links alleen aan voor het gemak van de gebruikers van de Website en de Diensten en het toevoegen van links naar Derdenmaterialen impliceert geen ondersteuning door Alconost van de inhoud, producten en/of diensten van dergelijke Derdenmaterialen. Niettegenstaande enige bepaling hierin, dient niets in deze Servicevoorwaarden te worden uitgelegd als het verlenen van enige rechten of licenties aan U met betrekking tot dergelijke Derdenmaterialen of het verlenen van het recht aan U om dergelijke Derdenmaterialen te gebruiken.

Links naar deze Website zijn toegestaan mits U voldoet aan de volgende regels. U mag linken naar de startpagina van deze Website of andere pagina's van deze Website. U mag echter geen in-line links (of hotlinks) of framing gebruiken. U mag niet impliceren dat Alconost de eigenaar van de link of diens website, producten of diensten ondersteunt. U mag de intellectuele eigendommen van Alconost niet gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, handelsnamen, en auteursrechten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alconost. Bovendien gaat U ermee akkoord om op elk gewenst moment de link te verwijderen op verzoek van Alconost.

Intellectueel eigendom

De Website van Alconost, in zijn geheel (behalve Gebruikerscontent), inclusief de naam en het logo van de Website van Alconost, Alconost Nitro en alle andere Servicescontent, websiteontwerp, tekst, gegevens, interfaces, product- en dienstennamen, ontwerpmerken, logo's, knoppictogrammen, legenda's, afbeeldingen, foto's, muziek, audio- of video-clips, titels, paginakoppen, software van Alconost en de selectie, expressie structuur, organisatie, coördinatie, verbetering en presentatie van de genoemde elementen, evenals de 'look en feel' van de Website van Alconost (met inbegrip van kleurcombinaties, indeling, ontwerp en alle andere grafische elementen) zijn het uitsluitende eigendom van Alconost en/of zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers of andere contentleveranciers en worden beschermd door alle Amerikaanse en internationale verdragen, wetgeving, regelgeving en voorschriften betreffende auteursrechten, dienstmerken en handelsmerken en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alconost worden gekopieerd, gebruikt of hergebruikt voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden. U erkent dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of hierna worden ontwikkeld. Materiaal gepubliceerd door Alconost op de Website van Alconost kan andere propriëtaire kennisgevingen bevatten of producten, diensten, processen of technologieën beschrijven die eigendom zijn van Alconost of derden. Niets in de Voorwaarden of door het gebruik van de Diensten dient te worden uitgelegd als het toekennen van een licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal onder enig auteursrecht, dienstmerk, handelsmerk, octrooi of ander intellectueel eigendom van Alconost of derden, behalve zoals uitdrukkelijk in de Voorwaarden is uiteengezet en toegestaan. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald of door Alconost schriftelijk is toegestaan, zijn alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten op de Website, de Diensten en de Content voorbehouden. Behalve krachtens de hierin verleende licentie of zoals anderszins hierin wordt uiteengezet, stemt U ermee in de Content, de Website of de Diensten van Alconost niet te kopiëren, te herpubliceren, in een frame te plaatsen of beschikbaar te stellen voor download, te verzenden, te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, toe te wijzen, te distribueren, in licentie te geven, in sublicentie te geven, te reverse engineeren of afgeleide werken te creëren op basis van de Content, de Website of de Diensten van Alconost, anders dan in combinatie met de Diensten die door Alconost via de Website worden aangeboden.

Alconost doet hierbij afstand van alle rechten op handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten, octrooien, domeinnamen of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Alle intellectuele-eigendomsrechten van derden waarnaar hierin wordt verwezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Derdenmaterialen of anderszins aangeboden op deze Website, zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren. Alconost wijst alle eigendomsbelangen af in intellectuele-eigendomsrechten anders dan die van zichzelf.

Beperkte licentie voor de Gebruiker

U wordt een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte, royaltyvrije, herroepbare licentie verleend voor het gebruik van de Website, de Diensten en andere hulpmiddelen die door Alconost worden aangeboden, waaronder Alconost Nitro, als onderdeel van de Diensten van Alconost, met als enige doel U in staat te stellen met Alconost te communiceren over potentiële projecten, facturen te betalen met betrekking tot bestaande projecten en Alconost Nitro ("Nitro") te gebruiken voor live professionele vertaaldiensten, uitsluitend op de wijze die door deze Voorwaarden is toegestaan.

Deze licentie is geen verkoop van rechten van de desbetreffende eigenaar van het intellectuele eigendom. De Diensten van Alconost mogen uitsluitend door U worden gebruikt en U mag de Diensten van Alconost of gegevens of Content van Alconost Nitro of de Diensten van Alconost, content die zich daarin bevindt of Uw rechten onder de Voorwaarden niet verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven of overdragen aan anderen, noch mag U de Diensten van Alconost aan anderen beschikbaar stellen op basis van een 'servicebureau' of in ruil voor enige vergoeding aan U. U mag de Content van de Diensten van Alconost op de Website van Alconost niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, uitzenden, uploaden, delen, publiekelijk tonen, 'mirroren', opvoeren, reproduceren, gebruiken, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, verklaringen of garanties erover geven, overdragen of verkopen op enige andere computer, server, website of ander medium of voor een commerciële onderneming. U mag geen gegevens ontwikkelen of afleiden voor commerciële verkoop in machineleesbare of andere vorm die een wezenlijk deel van de Website van Alconost bevat of gebruikt. U mag de Content van de Diensten van Alconost op de Website van Alconost niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, uitzenden, uploaden, delen, publiekelijk tonen, 'mirroren', opvoeren, reproduceren, gebruiken, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, verklaringen of garanties erover geven, overdragen of verkopen op enige andere computer, server, website of ander medium of voor een commerciële onderneming.

Eigendomsrechten van de Gebruiker

Behalve zoals bepaald in de volgende alinea, erkent en gaat Alconost ermee akkoord dat het geen aanspraak maakt op eigendom of controle en dat het geen enkel recht, titel of belang verkrijgt van U onder deze Voorwaarden of op Gebruikersmaterialen die U plaatst, uploadt of indient op de Website van Alconost of via zijn Diensten, met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten op Uw Gebruikersmaterialen (ongeacht of deze rechten zijn geregistreerd en waar ter wereld deze rechten ook bestaan). Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, behoudt U de auteursrechten en alle andere rechten die U reeds bezit op Uw Gebruikersmaterialen, evenals op alle vertalingen van Uw Gebruikersmaterialen die aan U worden geleverd via Alconost Nitro. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten, naar gelang van toepassing. U gaat ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten en dat Alconost geen verplichting heeft om dit namens U te doen.

Alconost behoudt zich het recht voor om een kopie te behouden van alle Gebruikerscontent en Gebruikersmaterialen die u plaatst, uploadt of indient op de Website van Alconost of via zijn Diensten, met inbegrip van alle originele tekst en vertalingen daarvan die via Alconost Nitro worden geleverd. Alconost publiceert Gebruikersmaterialen nooit en behandelt deze als vertrouwelijke informatie.

Licenties en rechten verleend aan Alconost

Onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst verleent elke Partij ("Merkeigenaar") hierbij aan de andere Partij ("Merklicentiehouder") een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om diens Merken te gebruiken voor de marketing en promotie van de diensten en/of producten van de Merkeigenaar. Elk gebruik van de Merken van de andere Partij is onderworpen aan het recht van de Merkeigenaar om het gebruik te beoordelen en goed te keuren, welke goedkeuring niet op onredelijke wijze zal worden onthouden, en dient in overeenstemming te zijn met eventuele richtlijnen, beleidsregels of vereisten voor het gebruik van handelsmerken die door de Merkeigenaar worden verstrekt. Bovendien verleent de Klant Alconost hierbij het recht om het eindproduct dat op grond hiervan is ontwikkeld te publiceren, weer te geven en/of ernaar te verwijzen voor promotionele doeleinden.

Gebruikersaccount

U kunt zich registreren voor een gepersonaliseerde account ("Gebruikersaccount") bij Alconost om toegang te krijgen tot de volledige reeks functies die door de Website en de Diensten worden aangeboden. Bij het maken van Uw Gebruikersaccount stemt U ermee in om juiste, actuele en volledige gegevens over Uzelf te verstrekken en deze actueel te houden. Alconost behoudt zich het recht voor om Gebruikersaccounts op te schorten of te beëindigen waarvan het vermoedt dat ze worden gebruikt in strijd met deze Servicevoorwaarden en/of gegevens bevatten die onjuist, onnauwkeurig, niet-actueel of onvolledig zijn.

Wanneer U Uw Gebruikersaccount maakt, kiest U een persoonlijk, niet-overdraagbaar wachtwoord. Gebruikersaccounts mogen niet worden 'gedeeld' of door meer dan één persoon worden gebruikt. Nadat U akkoord bent gegaan met deze Servicevoorwaarden en de registratie van Uw Gebruikersaccount door Alconost is geaccepteerd, wordt Uw Gebruikersaccount gemaakt. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op Uw Gebruikersaccount, ongeacht of dergelijk gebruik door U is geautoriseerd.

U kunt ook, voor zover van toepassing en naar beschikbaarheid, toegang krijgen tot de Website en de Diensten door in te loggen met een geautoriseerd account van een sociaal netwerk van derden, zoals een Facebook- of Google-account. Door dat te doen, geeft U Alconost toestemming om Uw persoonlijke profiel- en activiteitgegevens van dat sociale netwerk van derden te verzamelen.

Houd er rekening mee dat als U ervoor kiest om Uw Facebook-account te gebruiken om in te loggen op onze Website en/of onze Diensten te gebruiken, Alconost toegang kan krijgen tot al Uw gegevens in verband met Uw Facebook-account, met inbegrip van maar niet beperkt tot Uw vriendenlijst, foto's die U hebt geplaatst of foto's van U die op Facebook zijn geplaatst, bedrijven en verhalen die U hebt 'geliket', plaatsen die U hebt bezocht, enzovoort.

Deze door U verstrekte gegevens worden onder andere gebruikt om U in staat te stellen een Gebruikersaccount en profiel te maken die kunnen worden gebruikt om via de Diensten met andere gebruikers te communiceren, om de content van de Diensten te verbeteren, om de advertenties en content die U te zien krijgt aan te passen en om met U te communiceren over speciale aanbiedingen en nieuwe functies. Het is volledig optioneel voor U om deel te nemen aan deze activiteiten en/of aankopen te doen bij Alconost.

Lees ons Privacybeleid, waarin wordt beschreven hoe Alconost uw persoonlijk identificeerbare gegevens ("Persoonsgegevens") verzamelt, gebruikt, verstrekt, beheert en opslaat. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat U verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle gebruikersnamen en wachtwoorden die verbonden zijn aan een Gebruikersaccount dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Website en de Diensten. Bovendien mag U een Gebruikersaccount dat aan iemand anders toebehoort op geen enkel moment gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van dat account. Alconost is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of gerelateerd aan diefstal of misbruik van Uw gebruikersnaam, wachtwoord, Gebruikerscontent, bekendmaking van Uw gebruikersnaam of wachtwoord, of Uw toestemming aan iemand anders om Uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Alconost, een andere gebruiker of een derde oploopt als gevolg van misbruik en gebruik van Uw Gebruikersaccount. Als U zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van Uw Gebruikersaccount, breng Alconost dan onmiddellijk op de hoogte via info@alconost.com.

Vergoeding

Er is geen vergoeding voor het gebruik van de Website en de Diensten om met Alconost te communiceren over potentiële projecten die onder een afzonderlijke overeenkomst zullen vallen. U kunt echter de mogelijkheid krijgen om openstaande facturen die u aan Alconost verschuldigd bent te betalen met behulp van een betalingssysteem van een derde of een handelaarsaccount, zoals 2Checkout, Avangate, Webmoney, Yandex.Money, PayPro Global, PayPal, Skrill, Braintree ("Betalingssysteem"). Alconost brengt U geen kosten in rekening voor elektronische factuurbetalingen, maar sommige betalingssystemen kunnen wel kosten in rekening brengen voor het overboeken van geld.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van en bestellingen te doen in Alconost Nitro, moet U geld storten op een virtueel account dat is gekoppeld aan uw Gebruikersaccount op Alconost Nitro ("Nitro-Account") met behulp van het/de beschikbare Betalingssyste(e)m(en). Stortingen op Uw Nitro-Account worden berekend in Amerikaanse dollars en worden niet terugbetaald. Nadat de bestelling is voltooid, worden de kosten van de bestelling in mindering gebracht op uw Nitro-Account. Alconost Nitro brengt U geen kosten in rekening voor het toevoegen van geld aan Uw Nitro-Account, maar sommige Betalingssystemen kunnen wel kosten in rekening brengen voor het overboeken van geld. Als de kosten van Uw Alconost Nitro-bestelling hoger zijn dan het bedrag op Uw Nitro-Account, kan de bestelling niet worden uitgevoerd totdat U geld hebt toegevoegd aan het Nitro-Account. Wanneer de bestelstatus is ingesteld op "In de wachtrij", wordt het corresponderende bedrag dat nodig is om Uw bestelling uit te voeren bevroren op het Nitro-Account, tenzij U de bestelling annuleert voordat deze door een vertaler is geaccepteerd.

Alconost heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor problemen in verband met de werking van Betalingssystemen.

Gebruikerscontent

Houders van een Gebruikersaccount kunnen bestanden, video's, afbeeldingen, gegevens, informatie en ander materiaal uploaden, opslaan of overdragen via de Website en de Diensten ("Gebruikerscontent"). Alconost is niet de eigenaar van Gebruikerscontent en bewaakt, bewerkt of verstrekt geen gegevens over U of Uw Gebruikersaccount zonder Uw voorafgaande toestemming, behalve in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden of het Privacybeleid.

Alconost beoordeelt, inspecteert, bewerkt of bewaakt ook geen Gebruikerscontent die door U of een andere gebruiker van de Website of de Diensten wordt geplaatst, opgeslagen of geopend. Alconost behoudt zich echter het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken, Gebruikerscontent te weigeren, te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken indien Alconost van mening is dat deze onwettig is of de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden schendt, hoewel Alconost hiertoe niet verplicht is. Het handelen of niet-handelen van Alconost om content of gedrag te reguleren of om te handhaven tegen een potentiële schending van deze Servicevoorwaarden door een gebruiker (of een andere derde) doet geen afstand van het recht van Alconost om al dan niet regulerings- of handhavingsmaatregelen te implementeren met betrekking tot enige navolgende of soortgelijke content, gedrag of potentiële schending van de Servicevoorwaarden.

Alconost heeft geen controle over, is niet verantwoordelijk voor en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot Gebruikerscontent. U bent als enige verantwoordelijk voor Uw toegang tot, gebruik van en/of vertrouwen op Gebruikerscontent. U moet alle noodzakelijke, gepaste, verstandige of oordeelkundige onderzoeken, vragen en zorgvuldigheid verrichten met betrekking tot Gebruikerscontent. Het is Uw verantwoordelijkheid om de licentiëring van Gebruikerscontent te onderzoeken voordat U deze Gebruikerscontent op enigerlei wijze gebruikt en om ervoor te zorgen dat Uw gebruik van deze Gebruikerscontent voldoet aan alle toepasselijke wetten en licentievereisten en geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten van derden. U bent ook verantwoordelijk voor alle content die U plaatst of verzendt, evenals voor alle content die wordt geplaatst of verzonden via of door het gebruik van Uw Gebruikersaccount.

Gebruikerscontent die verboden is voor de Website en de Diensten omvat, maar is niet beperkt tot: (1) illegale content; (2) content met betrekking tot het maken, adverteren, distribueren of ontvangen van illegale goederen of diensten; (3) aanstootgevende content (waaronder, zonder beperking, lasterlijke, bedreigende of pornografische content); (4) content die persoonlijke, vertrouwelijke of propriëtaire informatie van een andere persoon onthult; (5) frauduleuze content; (6) schadelijke content zoals malware of spyware; en (7) content die ongevraagd producten of diensten aanbiedt, promoot, adverteert of links naar dergelijke producten of diensten bevat.

Vertrouwelijkheid

Alle Gebruikersmaterialen die U verstrekt voor vertaling worden als vertrouwelijk beschouwd, met inbegrip van informatie over Uw bedrijf en producten, en al deze informatie blijft Uw intellectuele eigendom en wordt strikt vertrouwelijk gehouden door Alconost. Tenzij U hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt gegeven, zal Alconost deze informatie niet bekendmaken of publiceren en anderen niet autoriseren deze bekend te maken of te publiceren. Vertrouwelijke informatie in de zin van deze alinea omvat niet het volgende:

 • Informatie die publiekelijk beschikbaar is of wordt, op voorwaarde dat de openbaarmaking van dergelijke informatie niet het gevolg was van een schending van deze alinea door Alconost.
 • Terminologische woordenlijsttermen die door Alconost worden samengesteld tijdens de uitvoering van de vertaaldienst(en) onder deze Overeenkomst; op voorwaarde echter dat U en Alconost schriftelijk kunnen overeenkomen dat, tegen betaling van een overeengekomen vergoeding, dergelijke terminologische woordenlijsttermen Uw eigendom zijn en onder de vertrouwelijkheidsbepalingen van deze alinea zullen vallen.
 • Geanonimiseerd Gebruikersmaterialen die worden gebruikt om een vertaalgeheugen op te bouwen. Als Alconost een tekst niet kan anonimiseren, wordt deze niet gebruikt voor het vertaalgeheugen en wordt deze behandeld als vertrouwelijke informatie.

Verboden gedrag

SCHENDING VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN (NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BEPAALD DOOR ALCONOST) ZAL RESULTEREN IN DE BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT. HOEWEL ALCONOST BEPAALD GEDRAG EN BEPAALDE CONTENT OP DE WEBSITE VAN ALCONOST VERBIEDT, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ALCONOST NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR CONTENT DIE OP DE DIENSTEN WORDT GEPLAATST EN DIE IN STRIJD IS MET DEZE VERBODEN EN DAT U DESONDANKS AAN DERGELIJKE CONTENT KUNT WORDEN BLOOTGESTELD. DOOR DE ALCONOST-WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DE DIENSTEN VOOR EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN.

andere gebruikers te 'stalken', te intimideren, te bedreigen of op te lichten;

pornografische, bedreigende, beschamende, haatdragende, racistisch of etnisch beledigende, lasterlijke of anderszins ongepaste berichten te sturen, te plaatsen of beschikbaar te maken aan andere gebruikers;

ongevraagde aanbiedingen, advertenties of voorstellen te doen; of kettingbrieven, ongevraagde e-mail-, sms-, 'spam'- of andere ongewenste berichten te verzenden;

geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard te verzenden via de Websites of de Diensten van Alconost;

u voor te doen als een andere persoon of zonder toestemming toegang te verkrijgen tot het account van een andere gebruiker;

door Alconost verstrekte wachtwoorden te delen met derden of een andere gebruiker aan te moedigen dat te doen;

de bron, identiteit of inhoud van informatie die via de Website van Alconost wordt doorgegeven verkeerd voor te stellen, bijvoorbeeld door een gemaakt werk dat niet van U is als het Uwe te claimen;

de Website of de Diensten van Alconost te gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden;

de beveiligingsgerelateerde functies van de Website van Alconost te verstoren of op andere wijze te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Website van Alconost of delen daarvan, andere accounts, computersystemen of netwerken die gerelateerd zijn aan de Website van Alconost delen daarvan, door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen of de goede werking van de Website van Alconost of activiteiten die op de Website van Alconost worden uitgevoerd te verstoren of te proberen te verstoren;

opzettelijk de werking van de Website van Alconost of het gebruik daarvan door een gebruiker te verstoren;

opruiende uitspraken te plaatsen om reacties te krijgen;

de Website van Alconost te gebruiken op een wijze die naar ons eigen goeddunken de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verhinderen of die het gebruik en genot van de Website van Alconost door anderen zou kunnen verstoren;

Termijn

De termijn van deze Servicevoorwaarden begint wanneer U begint met het gebruik van de Diensten en duurt eeuwig voort, tenzij deze anderszins wordt beëindigd door Alconost door middel van een schriftelijke kennisgeving. Alconost behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment de Diensten of delen daarvan te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en kan Uw gebruik van de Diensten op elk moment beëindigen. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, wordt de termijn van deze Servicevoorwaarden automatisch beëindigd indien U zich niet houdt aan de beperkingen of andere vereisten die hierin worden beschreven. Bij beëindiging of afloop van de termijn dient U het gebruik van de Website en de Diensten onmiddellijk te staken. NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST BENT U NIET LANGER GEAUTORISEERD OM DE DIENSTEN OP ENIGERLEI WIJZE TE GEBRUIKEN.

Garanties en disclaimers

De kwaliteit van vertalingen die Alconost aan U levert via de Website en de Diensten, waaronder Nitro, zal voldoen aan de branchenormen voor soortgelijke vertaaldiensten. Als U van mening bent dat een vertaling niet voldoet aan de branchenormen, kunt u contact opnemen met Alconost via info@alconost.com, dan zal Alconost commercieel redelijke inspanningen leveren om de vertaling binnen een commercieel redelijke termijn te corrigeren.

BEHALVE INDIEN ANDERS BEPAALD IN DIT HOOFDSTUK, WORDEN ALLE CONTENT EN/OF DIENSTEN GELEVERD IN DE STAAT ZOALS ZE ZIJN EN NAAR BESCHIKBAARHEID. ALCONOST WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE UITDRUKKELIJKE DAN WEL IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE DIENSTEN OF DE CONTENT. ALCONOST GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DEZE WEBSITE, DE DIENSTEN OF DE CONTENT. U ERKENT DAT ALLE VERZONDEN INFORMATIE TIJDENS VERZENDING OF ANDERSZINS KAN WORDEN ONDERSCHEPT. ALCONOST GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE, DE DIENSTEN, DE CONTENT OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VERZONDEN DOOR ALCONOST VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. Behalve zoals schriftelijk overeengekomen door Alconost, hebben opdrachtnemers, agenten, dealers of distributeurs van Alconost of andere derden niet het recht om deze beperkte garantie te wijzigen, noch om enige aanvullende garantie te geven.

HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN OF HET DOWNLOADEN OF ANDER GEBRUIK VAN PRODUCTEN VIA DE WEBSITE VINDT PLAATS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN MET UW INSTEMMING DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DERGELIJKE ACTIVITEITEN. ALCONOST IS NIET GEEN AANSPRAKELIJK VOOR COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SOORTGELIJKE SOFTWARECODE DIE NAAR UW COMPUTER WORDT GEDOWNLOAD VANAF DE WEBSITE OF IN VERBAND MET DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN ALCONOST OF VAN DE WEBSITE, DOET ENIGE GARANTIE ONTSTAAN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN WORDT VERMELD.

De Website en de Diensten kunnen verwijzingen bevatten naar specifieke producten en diensten van Alconost die mogelijk niet (eenvoudig) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert of garandeert niet dat dergelijke producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn in een bepaald land.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat U door het gebruik van de Website en de Diensten kunt worden blootgesteld aan Content die U aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk kunt vinden en dat U in dit opzicht de Website en de Diensten op eigen risico gebruikt.

IN GEEN GEVAL IS ALCONOST OF EEN VAN ZIJN PARTNERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN ZAKEN, CONTRACT, INKOMSTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), ONDER ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE OF DIENSTEN OF DE CONTENT, PRODUCTEN EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN, VERKLARINGEN OF HANDELINGEN VAN DERDEN OP OF VIA DEZE WEBSITE EN DIENSTEN, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIE OF GEGEVENS, INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN OF ONTVANGEN, OF NIET WORDT VERZONDEN OF ONTVANGEN, HET NIET OPSLAAN VAN GEGEVENS, GEGEVENSVERLIES, VERLIES OF BESCHADIGING VAN BESTANDEN, VERLIES OF BESCHADIGING VAN DE CONTENT, OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE WEBSITE DIE VERTRAAGD OF ONDERBROKEN ZIJN, ZELFS ALS ALCONOST OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VORDERINGEN TEGEN ALCONOST MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE EN DIENSTEN MOETEN WORDEN INGESTELD EN SCHRIFTELIJK AAN ALCONOST WORDEN MEDEGEDEELD BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE DATUM WAAROP DE OORZAAK VAN DE VORDERING IS ONTSTAAN.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALCONOST JEGENS U VOOR ALLE SCHADE IN EEN OF MEER GERECHTELIJKE PROCEDURES, HETZIJ CONTRACTUEEL, OP GROND VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HOGER ZIJN DAN VIJFHONDERD AMERIKAANSE DOLLAR. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET BOVENDIEN MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Uw garanties

U GARANDEERT HIERBIJ: (i) DAT ALLE GEGEVENS DIE U AAN ALCONOST VERSTREKT IN VERBAND MET DE WEBSITE EN DE DIENSTEN WAAR, NAUWKEURIG, JUIST EN ACTUEEL ZIJN; (ii) DAT U DE VOLLEDIGE BEVOEGDHEID EN AUTORITEIT HEBT OM AKKOORD TE GAAN MET DEZE SERVICECVOORWAARDEN; (iii) DAT U DE WETTELIJKE LEEFTIJD OM EEN BINDENDE OVEREENKOMST AAN TE GAAN MET ALCONOST HEBT BEREIKT; (iv) DAT U ALLE NODIGE OVERHEIDSGOEDKEURINGEN ZULT VERKRIJGEN DIE NODIG ZIJN OM UITVOERING TE GEVEN AAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN; (v) DAT U AL UW VERPLICHTINGEN ONDER DEZE SERVICECOORWAARDEN ZULT UITVOEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS EN VOORSCHRIFTEN; EN (vi) DAT UW GEBRUIKERSMATERIALEN, GEBRUIKERSCONTENT, REDACTIONELE CONTENT, TEKST, BEELDEN, AUDIOVISUELE EN ANDERE CONTENT DIE U NAAR ALCONOST VERZENDT OF BESCHIKBAAR MAAKT VOOR ANDERE GEBRUIKERS VAN DEZE WEBSITE NIET: (1) INBREUK MAKEN OP INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN; (2) LASTERLIJK, SMADELIJK OF OBSCEEN ZIJN; (3) RESULTEREN IN CONSUMENTENBEDROG, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, INBREUK OP EEN OVEREENKOMST WAARBIJ U PARTIJ BENT OF SCHADE AAN DERDEN; (4) GEWELD PROMOTEN OF HAATZAAIENDE TAAL BEVATTEN; (5) ENIGE TOEPASSELIJKE WET, STATUUT, VERORDENING OF REGELGEVING SCHENDEN; OF (6) CONTENT VOOR VOLWASSENEN BEVATTEN OF ILLEGALE ACTIVITEITEN PROMOTEN.

Alle producten die van deze Website en de Diensten worden gedownload of gekocht, kunnen onderhevig zijn aan uitvoerbeperkingen van de Verenigde Staten. U of Uw vertegenwoordigers gaan ermee akkoord dat U en Uw Eindgebruikers nu en in de toekomst niet (i) gevestigd zijn in een land onder embargo van de Verenigde Staten, (ii) het doelwit zijn van een sanctieprogramma dat is ingesteld bij decreet van de Amerikaanse president of is gepubliceerd door het Office of Foreign Assets Control ("OFAC") van het Amerikaanse ministerie van Financiën; (iii) zijn aangewezen door de Amerikaanse president of OFAC krachtens de Amerikaanse Trading with the Enemy Act, 50 U.S.C. App. § 5, de International Emergency Economic Powers Act, 50 U.S.C. §§ 1701-06, de Patriot Act, Public Law 107-56 of een decreet van de Amerikaanse president uitgevaardigd overeenkomstig deze wetten; of (iv) vermeld worden op de volgende lijst die gepubliceerd wordt door OFAC: "List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons"; (v) indien ondergetekende een individu of een bedrijf is, op de lijst van Specially Designated Nationals (SDN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën staan; of (vi) worden vermeld in de Table of Deny Orders van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Technische ondersteuning

Alconost biedt technische ondersteuning voor gebruikers. Om technische ondersteuning te krijgen van Alconost, moet de Gebruiker die dergelijke ondersteuning wenst deze verzoeken door contact op te nemen met Alconost via info@alconost.com of via het ondersteuningsportaal van de Website. De Gebruiker moet de aard van het op te lossen probleem beschrijven en gegevens over de Gebruiker geven (naam, adres, enz.). Alconost zal redelijke inspanningen leveren om tijdig op dergelijke verzoeken te reageren. De Gebruiker dient mee te werken met Alconost wanneer deze een beroep doet op technische ondersteuningsdiensten door informatie te verstrekken die nodig is om Alconost te helpen of die door Alconost wordt gevraagd tijdens het diagnosticeren of oplossen van het probleem. Hoewel Alconost niet kan garanderen dat een technische ondersteuningskwestie zal worden opgelost, zal Alconost redelijke inspanningen leveren om technische ondersteuningsdiensten op een professionele manier uit te voeren.

Feedback

U kunt van tijd tot tijd suggesties, opmerkingen of andere feedback geven aan Alconost met betrekking tot een product, materiaal, software of informatie die door Alconost wordt verstrekt (hierna "Feedback"). U gaat ermee akkoord dat alle Feedback geheel vrijwillig is en blijft en dat deze, bij afwezigheid van een afzonderlijke overeenkomst, geen vertrouwelijkheidsverplichting voor Alconost schept. Alconost zal de bron van Feedback niet bekendmaken zonder kennisgeving aan de partij die de Feedback geeft. Het staat Alconost echter vrij om dergelijke Feedback naar eigen goeddunken bekend te maken en te gebruiken, geheel zonder enige verplichting aan U. Het staat Alconost echter vrij om dergelijke Feedback naar eigen goeddunken bekend te maken en te gebruiken, geheel zonder enige verplichting aan U. Het voorgaande heeft echter geen invloed op de verplichtingen van beide partijen hieronder met betrekking tot de gegevens die worden beschermd krachtens het Privacybeleid van Alconost.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op auteursrechten en handelsmerken

DMCA. Het is het beleid van Alconost om te reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten die voldoen aan de toepasselijke internationale wetgeving inzake intellectuele eigendommen (waaronder, in de Verenigde Staten, de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Als U van mening bent dat Uw werk is gekopieerd op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, verstrek dan de hieronder vermelde schriftelijke informatie aan de Auteursrechtenagent van Alconost. (Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om Alconost en zijn gelieerde ondernemingen in kennis te stellen dat er inbreuk is gepleegd op Uw auteursrechtelijk beschermd materiaal.)

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de auteursrechtenhouder of de persoon die gemachtigd is om namens de auteursrechtenhouder op te treden;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens U inbreuk is gemaakt;
 • Een beschrijving van waar op deze Website het materiaal dat volgens U inbreuk maakt zich bevindt;
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van U dat U te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de auteursrechtenhouder, diens agent of de wet;
 • Een verklaring van U, gedaan op straffe van valsheid in geschrifte, dat de bovenstaande informatie in Uw kennisgeving nauwkeurig is en dat U de auteursrechtenhouder bent of bevoegd bent om namens de auteursrechtenhouder op te treden.

Alconost's Auteursrechtenagent voor kennisgeving van vorderingen inzake inbreuk op auteursrechten op deze Website is als volgt te bereiken:

Naam: Dmitri I. Dubograev, Esq.

Adres: 901 North Pitt Street #325 Alexandria, VA 22314, Verenigde Staten

E-mail: info@legal-counsels.com

Voor alle duidelijkheid: alleen DMCA-kennisgevingen moeten aan de Auteursrechtenagent worden geaddresseerd; alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie moet worden gericht aan de klantenservice van Alconost via info@alconost.com. U erkent dat als U niet aan alle vereisten van dit hoofdstuk voldoet, Uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.

Tegenkennisgeving. Als U van mening bent dat Uw Content die is verwijderd (of waartoe de toegang is geblokkeerd) geen inbreuk maakt, of dat U toestemming hebt van de auteursrechtenhouder, de agent van de auteursrechtenhouder of krachtens de wet om het materiaal in Uw Content te plaatsen en te gebruiken, kunt U een tegenkennisgeving met de volgende informatie naar de Auteursrechtenagent sturen:

 • Uw fysieke of elektronische handtekening;
 • Identificatie van de Content die is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar de Content werd weergegeven voordat deze werd verwijderd of geblokkeerd;
 • Een verklaring dat U er te goeder trouw van overtuigd bent dat de Content is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een onjuiste identificatie van de Content; en
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat U instemt met de rechtsbevoegdheid van de federale rechtbank in de stad Alexandria, Virginia, Verenigde Staten en een verklaring dat U betekening van het proces accepteert van degene die kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

Als een tegenkennisgeving wordt ontvangen door de Auteursrechtenagent, kan Alconost een kopie van de tegenkennisgeving sturen naar de oorspronkelijke klagende partij om diegene te informeren dat Alconost de verwijderde Content binnen 10 werkdagen kan vervangen of kan stoppen met het uitschakelen ervan. Tenzij de auteursrechtenhouder een gerechtelijke procedure instelt tegen de leverancier, het lid of de gebruiker van de Content, kan de verwijderde Content naar eigen goeddunken binnen 10 tot 14 werkdagen of langer na ontvangst van de tegenkennisgeving worden vervangen of kan de toegang daartoe worden hersteld.

Kennisgeving van inbreuk op handelsmerken. Alconost erkent het belang van handelsmerken en neemt beschuldigingen van inbreuk op handelsmerken zeer serieus. Als U de eigenaar van een handelsmerk bent (of de bevoegde vertegenwoordiger van de eigenaar), kunt U een claim van inbreuk op Uw handelsmerk aan ons melden via info@alconost.com. Hoewel wij niet oordelen in geschillen tussen partijen in verband met inbreuk op handelsmerken of andere zaken, zullen wij te goeder trouw proberen om Uw klachten op te lossen, waaronder (in sommige gevallen) het verwijderen van de inbreukmakende Content of het uitschakelen van de toegang tot de inbreukmakende Content. Om er echter zeker van te zijn dat de geclaimde Content inderdaad inbreukmakend is, kunnen wij van U bewijs verlangen, zoals bijvoorbeeld een registratie van een handelsmerk of een gerechtelijke uitspraak waarin inbreuk op een handelsmerk wordt vastgesteld. Sommige diensten of producten op de Website worden gemaakt en beheerd door externe ontwikkelaars of dienstverleners. Als zodanig heeft Alconost niet de mogelijkheid om de Content te controleren die beschikbaar wordt gesteld via deze toepassingen of diensten. Als U van mening bent dat inbreuk is gemaakt op Uw handelsmerk door een externe dienstverlener en niet door Alconost, raden wij U aan rechtstreeks contact op te nemen met de externe partij met uw klacht.

Vergoeding

U stemt er hierbij mee in om Alconost en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle kosten, verliezen, vorderingen, schade, boetes, straffen of aansprakelijkheden, met inbegrip van redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals, die verschuldigd zijn lracjtems een uitspraak, vonnis, gerechtelijk bevel of schikking, voor zover voortvloeiend uit enige vordering, eis, gerechtelijke procedure, rechtszaak, arbitrage of andere procedure geïnitieerd door derden, met inbegrip van de beoordeling, vordering of eis door een overheidsinstantie of -entiteit, voortvloeiend uit Gebruikersmaterialen, Gebruikerscontent of Uw inbreuk op enige verklaring, garantie, verplichting of overeenkomst van deze Servicevoorwaarden.

Toegang tot de Diensten

Indien de Website en de Diensten niet beschikbaar zijn gedurende een bepaalde periode of op een bepaald tijdstip, is Alconost niet aansprakelijk. Alconost geeft geen garanties met betrekking tot de toegankelijkheid, prestaties of beschikbaarheid van de Website of de Diensten. Tijdelijke opschorting van de toegang tot de Website en de Diensten kan naar ons goeddunken plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving, waaronder zonder beperking in het geval van reparatie, onderhoud, systeemstoring of om redenen waarover wij geen controle hebben. Alconost behoudt zich het recht voor om de werking van de Website of de Diensten op te schorten. U gaat ermee akkoord dat noch Alconost, noch zijn externe dienstverleners op enigerlei wijze aansprakelijk zijn jegens U voor de beëindiging, opschorting, onderbreking of vertraging van een van de diensten en producten op deze Website.

Privacy

Alconost respecteert Uw privacy en het gebruik en de bescherming van Uw persoonsgegevens. Zie ons Privacybeleid voor belangrijke informatie en bekendmakingen met betrekking tot de verzameling en het gebruik van Uw persoonsgegevens in verband met Uw gebruik van de Website.

Uw relatie met Alconost beëindigen

Deze Servicevoorwaarden blijven van toepassing tot ze beëindigd worden door U of Alconost zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Als U Uw wettelijke overeenkomst met Alconost wilt beëindigen, kunt U dat doen door: (a) op enig moment kennisgeving aan Alconost te doen en (b) Uw accounts te sluiten voor alle Diensten die U gebruikt. Uw kennisgeving moet worden verzonden naar info@alconost.com. Alconost behoudt zich het recht voor om zijn wettelijke overeenkomst met U naar eigen goeddunken te beëindigen.

Toewijzing

Alconost kan deze Voorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk toewijzen of delegeren aan een persoon of entiteit, met of zonder Uw toestemming. U mag echter geen rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alconost en elke ongeautoriseerde toewijzing en delegering door U is nietig en ongeldig.

Overeenkomst tot elektronisch zakendoen

Alle transacties met of via de Website of de Diensten kunnen, naar keuze van Alconost, elektronisch worden uitgevoerd. Wij kunnen gegevens bijhouden van elk soort communicatie dat via de Website of de Diensten wordt gevoerd. Alle elektronische records worden als verzonden beschouwd wanneer ze naar behoren aan de ontvanger zijn geadresseerd en het record in een informatieverwerkingssysteem terechtkomt dat buiten de controle van de afzender valt of wanneer het record in een gebied terechtkomt van een informatieverwerkingssysteem dat onder de controle van de ontvanger valt. Alle elektronische records zijn ontvangen wanneer het record in een informatieverwerkingssysteem terechtkomt dat de ontvanger heeft aangewezen of gebruikt voor het ontvangen van elektronische records of informatie over het type dat is verzonden, in een vorm die door dat systeem kan worden verwerkt en waaruit de ontvanger het elektronische record kan ophalen.

Overig

Voorlopige voorzieningen. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke schending van of inbreuk op deze Servicevoorwaarden Alconost onmiddellijke en onherstelbare schade kan berokkenen. Dientengevolge heeft Alconost het recht op en kan Alconost naar eigen goeddunken onmiddellijk een voorlopige voorziening verkrijgen (waaronder, zonder beperking, een tijdelijke beperking) en een permanente voorziening nastreven met betrekking tot elke schending van of inbreuk op deze Servicevoorwaarden. Naast alle andere rechtsmiddelen die Alconost ter beschikking staan krachtens de wet of in billijkheid, kan Alconost de specifieke uitvoering van enige voorwaarde in deze Servicevoorwaarden vragen.

Overmacht. Alconost is niet aansprakelijk voor niet-uitvoering, vertraging, fouten, gegevensverlies of ander verlies veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de redelijke controle van Alconost vallen.

Scheidbaarheid. Deze Servicevoorwaarden zullen worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Indien om welke reden dan ook enige bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, dan (a) zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd, uitgelegd of aangepast voor zover redelijkerwijs nodig is om die bepaling geldig, afdwingbaar en in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling die aan een dergelijke bepaling ten grondslag ligt te maken en (b) zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling van deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht en rechtsgebied. Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van de Commonwealth of Virginia, Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels en principes betreffende conflicterend recht. Deze Overeenkomst wordt niet beheerst door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten. U gaat akkoord met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van de Commonwealth of Virginia, Verenigde Staten, voor elke vordering of oorzaak voor een gerechtelijke procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de Website of de Diensten, op voorwaarde dat deze exclusiviteit niet van toepassing is op rechtsvorderingen die door Alconost worden geïnitieerd of ingesteld.

Alconost draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkel risico indien om welke reden dan ook een product of een dienst beschikbaar gesteld op deze Website in strijd is met de nationale wetgeving van een land. Degenen die de Website of de Diensten gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van hun nationale wetten.

Vragen kunnen worden ingediend via info@alconost.com. Lees ook ons Privacybeleid.

Copyright © 2018 Alconost Inc. Alle rechten voorbehouden. De Website en de Diensten en bijhorende producten en documentatie zijn het auteursrechtelijk beschermde eigendom van Alconost Inc. en/of zijn licentiegevers en worden beschermd door auteursrechtenwetten en internationale verdragen inzake intellectueel eigendom. Alconost® en zijn gerelateerde logo, product- en dienstennamen, ontwerpmerken en slogans zijn de handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Alconost Inc. Alle andere hierin vermelde product- en dienstmerken zijn de handelsmerken van hun desbetreffende eigenaren. Elk gebruik van de handelsmerken of logo's van Alconost Inc. of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alconost Inc. of de toepasselijke handelsmerkeigenaar is strikt verboden.

Hebt u een project in gedachten?

We willen er graag meer over horen. Dan zullen we contact met u opnemen met een oplossing en een offerte.

Formulier invullen

Gesprek boeken
Hoe kunnen we helpen?*
Ik moet mijn app lokaliseren in 40 talen (zie de volledige lijst hieronder) en doorlopende lokalisatie opzetten voor navolgende updates. Ik heb ook een pakkende trailer nodig voor de app en een reeks YouTube-pre-rolls
Dit veld is verplicht
Bestanden uploaden
Dit veld is verplicht
Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig telefoonnummer in
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

form-success-cat

Miauw!

Bedankt! We verwerken uw verzoek en zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen!

form-success-cat

Miauw!

Oeps! Er is iets mis gegaan...