בקשת הצעת מחיר
הזמנת שיחה
planetעברית
contacts

info@alconost.com

Alconost Inc.
901 N. Pitt Street
Suite 170
Alexandria VA 22314
USA


בקשת הצעת מחיר
הזמנת שיחה

תנאי השירות של Alconost®

לתשומת לבכם: זהו חוזה מחייב מבחינה משפטית. אתם מתבקשים לקרוא את תנאי השירות בעיון לפני שתעשו שימוש בשירותים המסופקים על ידי ALCONOST INC., חברה בקהילה של וירג'יניה (שתכונה להלן בשם "ALCONOST"), דרך אתר אינטרנט זה. ההסכם מסדיר את הקשר שלכם עם ALCONOST ואת השימוש בשירותים המסופקים דרך אתר האינטרנט של ALCONOST. ALCONOST מבקשת בזאת שתסכימו לתנאי שירות אלה. אתם רשאים להשתמש בשירותים המסופקים דרך אתר האינטרנט של ALCONOST רק בתנאי שתסכימו לכל התנאים וההתניות הכלולים כאן. השימוש בשירותים המסופקים דרך אתר האינטרנט מעיד על הסכמתכם לתנאי שירות אלה. אם אינכם מסכימים לתנאי שירות אלה, אל תשתמשו בשירותים או באתר האינטרנט של ALCONOST.

תנאי שירות אלה כוללים את מדיניות הפרטיות של ALCONOST, אשר משולבת ומהווה חלק מתנאי שירות אלה.

הגדרות מפתח

פירוש המונח "Nitro של Alconost " הוא החלק של השירותים ושל אתר האינטרנט שמנוהל על ידי Alconost ושנושא בשם "Nitro", ומאפשר לספק לכם שירותי תרגום והגהה מקוונים על ידי מתרגם מקצועי אנושי.

פירוש המונח "תוכן השירותים של Alconost" הוא כל תוכנה וכל כלי קנייני, תוכן מערכתי, הודעה, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוזיקה, צליל, אמנות, גרפיקה, תמונה, ממשק משתמש, סמל, צילום, סרטון, תשובה, שאלה, ניקוד, הצעה, רמז, עיקרון, רעיון, תוכנית, הזמנה או כל חומר דומה או אחר שהוא המסופק על ידי Alconost או שמה באתר האינטרנט של Alconost או דרך כל אפליקציה לנייד, וכן תוכנות המחשב המשמשות כדי ליצור את הדפים באתר האינטרנט של Alconost.

פירוש המונח "שירותים" הוא כל תוכן, מידע, גרפיקה, מסמך, טקסט, מוצר, שירות שהוא לרבות כל שאר הרכיבים המוצעים דרך אתר האינטרנט או כל אפליקציה שהיא לנייד.

פירוש המונח "תוכן משתמש" הוא כל תוכן מערכתי, הודעה, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוזיקה, צליל, אמנות, גרפיקה, תמונה, ממשק משתמש, סמל, צילום, סרטון, תשובה, שאלה, ניקוד, הצעה, רמז, עיקרון, רעיון, תוכנית, הזמנה או כל חומר דומה או אחר שהוא שכל משתמש שהוא מפרסם דרך אתר האינטרנט ו/או השירות של Alconost או מעביר אליהם, אך אינו כולל במפורש את כל תוכן השירותים של Alconost בכל דרך שהיא.

פירוש המונח "חומרי משתמש" הוא כל תוכן מערכתי, טקסט, סרטון, מידע, נתונים, מוזיקה, תמונה, רעיון או כל חומר אחר שהוא שאתם שולחים לתרגום דרך אתר האינטרנט ו/או השירותים, לרבות Nitro של Alconost וכל אפליקציה שהיא לנייד.

פירוש המונח "אתר אינטרנט/אתר האינטרנט" הוא https://alconost.com וכל אתר אינטרנט ושירות קשור אחר בבעלותה ו/או בהפעלתה של Alconost.

פירוש המונחים "אתם",שלכם" ו"משתמש/ים" הוא כל האנשים ו/או הישויות או הגופים בכל צורה שהיא שניגשים לאתר האינטרנט ו/או לשירותים של Alconost או שמשתמשים בהם מכל סיבה שהיא.

הסכמה לתנאי השירות

סוגי הרישיון. תנאי שירות אלה (ה"תנאים", "תנאי שירות", או "תנאי השירות") מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית ביניכם לבין Alconost בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט כפי שהועמד לרשותכם על ידי Alconost ו/או על ידי מפיציה המורשים. Alconost מעמידה את אתר האינטרנט ואת השירותים לשימושכם בכפוף לתנאים ולהתניות המפורטים בתנאי שירות אלה. עצם הגישה לאתר האינטרנט ולשירותים של Alconost והשימוש בהם מהווה את הסכמתכם להיות כפופים לתנאי שירות אלה ולכל התנאים וההתניות הכלולים ו/או המוזכרים בזאת ולכל התנאים וההתניות הנוספים המוזכרים באתר האינטרנט ולאשר אותם.

אם לא תאשרו את כל התנאים וההתניות הכלולים בתנאים אלה, לא תוכלו להשתמש באתר האינטרנט או בשירותים של Alconost. אם לא תאשרו כל תנאי ספציפי נוסף שהוא שחל על תוכן ספציפי (כמוגדר להלן) או על עסקה ספציפית שהושלמה דרך אתר האינטרנט או השירותים, לא תוכלו להשתמש בחלק של אתר האינטרנט או של השירות שכולל תוכן שכזה או שדרכו השלמת העסקה מתבצעת. בנוסף לכך, כשאתם משתמשים בכל שירות נוכחי או עתידי של Alconost או מבקרים באתר האינטרנט או משיגים ממנו כל מוצר, אפליקציה או שירות שהם, בחינם או תמורת תשלום, תהיו כפופים להנחיות ולתנאים החלים על מוצרים או שירותים אלה ולא לאלה של Alconost.

עדכונים לתנאי השירות. Alconost עשויה לשנות את תנאי השירות הללו בכל עת שהיא לאחר הודעה שתינתן באחד מן האמצעים הבאים: פרסום בדף הראשי של אתר האינטרנט, כאשר או לאחר שאתם נכנסים לחשבון המשתמש שלכם (כמוגדר להלן), או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת שסיפקתם כשהגדרתם את חשבון המשתמש שלכם. חוסר היכולת שלכם לספק מידע קשר מדויק או עדכני או לשמור עליו באופן זה בחשבון המשתמש שלכם לא יפטור אתכם מן האחריות לעמוד בתנאי שירות אלה בהתאם לעדכונם מעת לעת. אתם מתבקשים לעיין בתנאי השירות הללו לעתים קרובות כדי להבטיח שאתם מודעים לכל התנאים המסדירים את השימוש שאתם עושים באתר האינטרנט ובשירותים. תנאים והתניות ספציפיים עשויים לחול על תכנים, מוצרים, חומרים, שירותים או מידע ספציפיים שכלולים באתר האינטרנט הזה או שזמינים דרכו (ה"תוכן") או על עסקאות שיושלמו דרך אתר אינטרנט זה. תנאים ספציפיים אלה יהוו תוספת לתנאים אלה, או, כאשר הם אינם עולים בקנה אחד עם תנאים אלה, רק במידה בה התוכן או כוונת תנאים ספציפיים אלה אינם עולים בקנה אחד עם תנאים אלה, תנאים ספציפיים שכאלה יחליפו את התנאים הללו. אתם מתבקשים לעיין בתנאים אלה לעתים קרובות כדי להבטיח שאתם מודעים לכל התנאים המסדירים את השימוש שאתם עושים באתר האינטרנט ובשירותים של Alconost.

Alconost שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או עדכונים ביחס לאתר האינטרנט, או לתוכן או לפורמט שלו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. Alconost גם שומרת לעצמה את הזכות לסגור או להגביל את הגישה לאתר האינטרנט ולשירותים שלה או לכל חלק מהם מכל סיבה שהיא ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

חובות המשתמשים

אתם מסכימים להשתמש באתר האינטרנט ובשירותים רק לשם המטרות המותרות בתנאי שירות אלה וכן בכל חוק, תקנה, או נוהל או הנחיה המקובלים בתחומי השיפוט הרלוונטיים. ALCONOST אינה אחראית לכל הפרה של החוקים, הכללים או התקנות החלים שבוצעה על ידכם, על ידי המשתמשים שלכם או על ידי כל אחד מהשותפים שלכם. באחריותכם להבטיח שהשימוש שתעשו באתר האינטרנט ובשירותים של ALCONOST אינו סותר את החוקים, הכללים או התקנות החלים. באופן ספציפי, אתם מסכימים ומתחייבים לכך שבעת השימוש באתר האינטרנט ובשירותים, פעולותיכם לא יהיו מנוגדות לחוקים, לכללים ולתקנות של (1) המדינה, הארץ או המקום שבו אתם מתגוררים, או (2) המדינה, הארץ או המקום שבו Alconost ממוקמת או פועלת. האמור לעיל כולל עמידה בהגבלות החלות על ייצוא וייבוא וכן בהגבלות אחרות.

אתם מסכימים שלא להשתמש או להתיר שימוש בשירותים, לרבות באמצעות העלאה, שליחת הודעות דוא"ל, פרסום או כל צורת העברה אחרת של כל חומר שהוא, לכל מטרה שעלולה (א) לאיים על כל אדם שהוא או להטריד אותו או לגרום נזק או לפגוע בכל אדם או רכוש שהוא; (ב) להיות כרוכה בפרסום של כל חומר שקרי, משמיץ, מטריד או מגונה שהוא; (ג) להפר זכויות פרטיות או לקדם דעות קדומות, גזענות, שנאה או נזק; (ד) להוות דוא"ל בצובר לא רצוי, "דוא"ל זבל", "ספאם" או מכתבי שרשרת; (ה) להוות הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות קניין אחרות, או (ו) להפר בכל דרך אחרת את החוקים, התקנות או פסקי הדין החלים. בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת ל-Alconost במסגרת תנאי שירות אלה, Alconost שומרת לעצמה את הזכות להסיר או להשבית את הגישה לכל חומר אשר מפר את ההגבלות לעיל. Alconost לא תישא באחריות כלפיכם במקרה שהיא תנקוט בפעולה שכזו. אתם מסכימים להגן ולפצות את Alconost כנגד כל תביעה הנובעת מהפרה של התחייבויותיכם במסגרת סעיף זה.

אתם מסכימים שלא לגשת (או לנסות לגשת) לשירותים בכל אמצעי שהוא מלבד האמצעים שסופקו על ידי Alconost או שותפיה המורשים. אתם מסכימים שלא לגשת (או לנסות לגשת) לשירותים בעזרת אמצעים אוטומטיים ושלא תעסקו באף פעילות שמפרה או משבשת את השירותים (או את השרתים והרשתות שמחוברים לשירותים).

אתם מסכימים שלא:

 • להסיר או לשנות כל סימן שהוא באתר האינטרנט או כל הודעה שהיא לגבי זכויות יוצרים של Alconost או של זכייניה;
 • לשנות, ליצור עבודות נגזרות מ-, לפרק, לבצע קומפילציה לאחור או הנדסה לאחור של, כל חלק שהוא של השירותים, או לגשת לשירותים או להשתמש בהם כדי לבנות או לתמוך ב-, ו/או לסייע לצד ג' לבנות או לתמוך ב-, מוצרים או שירותים שמתחרים ב-Alconost;
 • לשבש או להפריע להנאה של כל משתמש אחר מאתר האינטרנט והשירותים או מאתרים קשורים או מקושרים;
 • להעלות, לפרסם או להעביר בכל אופן אחר דרך אתר האינטרנט והשירותים כל וירוס שהוא או קבצים מזיקים, משבשים או הרסניים אחרים;
 • להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון משתמש, בסיסמה או במערכת של משתמש אחר;
 • לגשת או לנסות לגשת לכל תוכן שהוא או לתוכן משתמש (כמוגדר להלן), שאליהם אינכם מורשים לגשת במסגרת התנאים הנוכחיים;
 • לשבש או לפגוע באבטחה של, או לגרום נזק בכל אופן אחר ל-, אתר האינטרנט, השירותים, התוכן, תוכן משתמש, משאבי המערכת, חשבונות, סיסמאות, שרתים או רשתות שמחוברות אל, או שנגישות דרך אתר האינטרנט והשירותים, או כל אתר קשור או מקושר שהוא.

הזכויות המוענקות לכם במסגרת ההסכם מותנות גם בדברים הבאים:

 • זכויותיו של כל משתמש בעל רישיון שימוש בשירותים אינן ניתנות לשיתוף או לשימוש על ידי יותר מאדם אחד;
 • למעט כפי שצוין במפורש כאן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או להעביר כל חלק שהוא מהשירותים בכל צורה או אמצעי, לרבות בין היתר באמצעים אלקטרוניים, מכניים, על ידי צילום, הקלטה, או באמצעים אחרים;
 • אתם מסכימים לעשות כל מאמץ סביר שהוא כדי למנוע מצדדי ג' לא מורשים לגשת לשירותים.

מידע וחומרים שמסופקים על ידיכם

כל החומרים, המסמכים, התקשורת או המידע שמוגשים אל, נשלחים דרך או מאוחסנים באתר האינטרנט ובשירותים על ידיכם יהיו כפופים לתנאי שירות אלה ולמדיניות הפרטיות. אבטחת מידע זה חשובה ל-Alconost מאוד. מדיניות הפרטיות של Alconost כפופה לשינויים על פי שיקול דעתה של Alconost; עם זאת, השינויים במדיניות של Alconost לא יגרמו להפחתה מהותית ברמת ההגנה המסופקת לנתונים שלכם. Alconost שומרת לעצמה את הזכות לספק את השירותים ממיקומים, ו/או דרך השימוש בקבלני משנה, בכל רחבי העולם.

Alconost מכבדת את פרטיותכם, את השימוש במידע האישי שלכם ואת ההגנה עליו. תוכלו לעיין במדיניות הפרטיות שלנו כדי לקבל מידע וגילויים חשובים בנוגע לאיסוף המידע האישי שלכם ולשימוש בו בקשר לשימוש שאתם עושים באתר האינטרנט הזה.

כלים ונתונים סטטיסטיים

Alconost עשויה להשתמש בכלים, סקריפטים, תוכנות וכלי עזר (ביחד, ה"כלים") כדי לפקח על השירותים ולנהל אותם וכדי לסייע בפתרון בקשות השירות שלכם מ-Alconost. הכלים לא יאספו, ידווחו או יאחסנו את הנתונים שלכם הנמצאים בסביבת הפקת השירות, אלא לפי הצורך כדי לפתור בעיות לגבי בקשות השירות או בעיות אחרות בשירותים הניתנים. הנתונים שנאספים על ידי הכלים (למעט נתוני ההפקה) עשויים גם לשמש כדי לסייע בניהול היצע המוצרים והשירותים ובניהול הרישיונות של Alconost.

Alconost עשויה לאסוף מידע סטטיסטי הקשור לביצועי השירותים, ועשויה לפרסם מידע שכזה באופן ציבורי, כל עוד מידע שכזה אינו כולל את הנתונים שלכם ו/או מזהה את המידע הסודי שלכם או כולל את שם החברה שלכם. Alconost שומרת לעצמה את כל זכויות הקניין הרוחני על מידע זה.

חומרים של צדדי ג' וקישורים לאתר האינטרנט

אתר האינטרנט והשירותים עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או למוצרים של צדדי ג' שאינם נתונים בשליטתה של Alconost (ביחד, "חומרים של צדדי ג'"). חומרים של צדדי ג', שעשויים להיות מתאימים או נחוצים לשימוש עם שירותים מסוימים של Alconost, מצוינים במסמכי התוכנית, לפי הצורך. זכות השימוש שלכם בחומרים של צדדי ג' שכאלה מוסדרת על ידי תנאי רישיונות ההסכם של החומרים של צדדי ג' כמצוין על ידי Alconost ולא במסגרת ההסכם. Alconost לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא על חומרים של צדדי ג' שכאלה. Alconost מספקת קישורים שכאלה רק לשם נוחות המשתמשים באתר האינטרנט ובשירותים, והכללת כל קישור שהוא לחומרים של צדדי ג' מכל סוג שהוא אינה מהווה המלצה של Alconost על התכנים, המוצרים ו/או השירותים של חומרים של צדדי ג' שכאלה. על אף האמור בכל הוראה סותרת המוזכרת כאן, אף דבר בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כאילו הוא מעניק לכם כל זכות או רישיון שהם לגבי חומרים כאלה של צדדי ג' או כאילו הוא מעניק לכם זכות להשתמש בחומרים של צדדי ג' אלה.

הקישור לאתר האינטרנט הזה מותר בתנאי שאתם עומדים בכללים הבאים. אתם רשאים ליצור קישור לדף הבית של אתר האינטרנט הזה או לכל דף אחר באתר אינטרנט זה. עם זאת, אינכם רשאים להשתמש בקישור ישיר (או Hotlinking) או במסגור. נאסר עליכם לרמוז כי Alconost תומכת או מעניקה חסות למקשר או לאתר האינטרנט, למוצרים או לשירותים שלו. נאסר עליכם להשתמש בקניין הרוחני של Alconost, לרבות בין היתר, בסימנים המסחריים, בשמות המסחריים ובזכויות היוצרים, ללא אישור בכתב מראש מ-Alconost. זאת ועוד, אתם מסכימים להסיר את הקישור בכל עת על פי בקשתה של Alconost.

קניין רוחני

אתר האינטרנט של Alconost, בשלמותו (למעט תוכן משתמש), לרבות השם וסמל הלוגו של אתר האינטרנט של Alconost, שירות Nitro של Alconost, וכל שאר תכני השירותים של Alconost, עיצוב האתר, הטקסט, הנתונים, הממשקים, שמות המוצרים והשירותים, סימני העיצוב, סמלי הלוגו, סמלי הלחצנים, המקרא, התמונות, הצילומים, המוזיקה, קליפים של שמע ווידאו, הכותרות, הכותרות העליונות של הדפים, הגרפיקה, התוכנה, והמבחר, הביטוי, המבנה, הסידור, התיאום, ההדגשה ואופן ההצגה של הרכיבים האמורים, וכן "המראה וההרגשה" של אתר האינטרנט של Alconost (לרבות שילובי הצבעים, הפריסה, העיצוב וכל שאר הרכיבים הגרפיים) הם רכושה הבלעדי של Alconost ו/או של שותפיה העסקיים, הזכיינים וספקי תוכן אחרים שלה והם מוגנים על ידי כל האמנות, החוקים, התקנות והכללים בארה"ב ובעולם לגבי זכויות יוצרים, סימני שירות וסימני מסחר ואין להעתיקם, להשתמש בהם או לעשות בהם שימוש חוזר לכל מטרה שהיא שאינה מאושרת במפורש בתנאים אלה ללא אישור מראש בכתב מ-Alconost. אתם מכירים בכך שזכויות אלה הן תקפות ומוגנות בכל הצורות, הטכנולוגיות ואמצעי המדיה הקיימים כעת או אלה שיפותחו בעתיד. חומרים המפורסמים על ידי Alconost באתר האינטרנט של Alconost עשויים להכיל הודעות קנייניות אחרות או לתאר מוצרים, שירותים, תהליכים או טכנולוגיות השייכים ל-Alconost או לצדדי ג'. אף דבר בתנאים או דרך השימוש בשירות לא יתפרש כאילו הוא מעניק לכם רישיון להשתמש בחומרים שכאלה במסגרת כל זכות יוצרים, סימן שירות, סימן מסחרי, פטנט או זכות אחרת לקניין רוחני של Alconost או של כל צד ג', למעט כפי שצוין במפורש ואושר בתנאים. אלא אם צוין במפורש כאן או אושר בכתב על ידי Alconost, כל הזכויות על אתר האינטרנט, השירותים והתכנים שלא אושרו כאן במפורש, הן שמורות. למעט בהתאם לרישיון שהוענק כאן או כפי שנקבע אחרת כאן, אתם מסכימים לא להעתיק, לפרסם מחדש, למסגר או להנגיש להורדה, העברה, שינוי, השכרה, חכירה, הלוואה, מכירה, הקצאה, הפצה, הענקת רישיון, הענקת רישיון-משנה, הנדסה לאחור, או יצירת עבודות נגזרות על סמך התוכן, אתר האינטרנט, או השירותים של Alconost למעט במסגרת השירותים המוצעים על ידי Alconost דרך אתר האינטרנט.

Alconost מתנערת בזאת מכל זכות על סימנים מסחריים, סימני שירות, שמות מסחריים, סמלי לוגו, זכויות יוצרים, פטנטים, שמות תחום או אינטרסים אחרים של קניין רוחני של צדדי ג'. כל האינטרסים של הקניין הרוחני של צדדי ג' המוזכרים כאן, לרבות בין היתר חומרים של צד ג' או חומרים המסופקים בכל דרך אחרת באתר זה, הם רכושם של בעליהם בהתאמה. Alconost מתנערת מכל אינטרס קנייני בזכויות הקניין הרוחני למעט זכויותיה שלה.

רישיון מוגבל למשתמש

מוענק לכם רישיון אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להקצאה, בלתי ניתן להעברה, מוגבל, ללא תמלוגים וניתן לביטול להשתמש באתר האינטרנט, בשירותים ובכלים אחרים המסופקים על ידי Alconost, לרבות ב-Nitro של Alconost, כחלק מן השירותים של Alconost אך ורק על מנת לאפשר לכם לתקשר עם Alconost בנוגע לפרויקטים פוטנציאליים, לשלם חשבוניות על פרויקטים קיימים ולהשתמש ב-Nitro של Alconost (להלן גם "Nitro") כדי לאפשר שירותי תרגום מקצועיים מקוונים, אך ורק באופן המותר בתנאים אלה.

רישיון זה אינו מהווה מכירה של זכויות בעלי הקניין הרוחני התואמים מכל סוג שהוא. רק אתם רשאים להשתמש בשירותים של Alconost ואינכם רשאים להשכיר, להחכיר, להשאיל, להעניק רישיון-משנה או להעביר את השירותים של Alconost או כל נתון שהוא, או את Nitro של Alconost או את תכני השירותים של Alconost ואת התוכן הכלול בהם או כל אחת מן הזכויות שלכם במסגרת תנאים אלה, לאף אדם אחר. אינכם רשאים גם להנגיש את השירותים של Alconost לאף אדם אחר על בסיס "לשכת שירות" או בתמורה לכל פיצוי שהוא עבורכם. אינכם רשאים לשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להעלות, לשתף, להציג באופן ציבורי, "לשקף", לבצע, לשכפל, להשתמש, לפרסם, להעניק רישיון, ליצור עבודות נגזרות מ-, לצאת במצגים או לספק התחייבויות לגבי, להעביר או למכור כל תוכן שהוא מן השירותים של Alconost הכלולים באתר האינטרנט של Alconost בכל מחשב, שרת, אתר אינטרנט או מדיום אחר או עבור כל עסק מסחרי שהוא. אינכם רשאים לפתח או לגזור לשם מכירה מסחרית כל נתון שהוא בצורה ניתנת לקריאה על ידי מכונה או בכל צורה אחרת שמשלבת או עושה שימוש בכל חלק מהותי מאתר האינטרנט של Alconost.

זכויות בעלות של משתמשים

למעט כמצוין בפסקה הבאה, Alconost מכירה בכך, ומסכימה לכך, שהיא אינה טוענת לבעלות או לשליטה ושאינה מקבלת מכם כל זכות, בעלות או אינטרס במסגרת תנאים אלה או לכל חומר משתמש שהוא שאתם מפרסמים, מעלים או שולחים לאתר האינטרנט של Alconost או דרך השירותים שלה, לרבות כל זכות קניין רוחני על חומר משתמש מכל סוג שהוא שלכם (בין אם זכויות אלה רשומות או לא, ובכל מקום בעולם שבו זכויות אלה עשויות להיות קיימות). אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, אתם שומרים את זכויות היוצרים וכל זכות אחרת שכבר שייכת לכם על חומרי המשתמש שלכם, וכן על התרגום של חומרי המשתמש שלכם שסופק לכם דרך Nitro של Alconost, ואתם אחראים להגן על זכויות אלה כנדרש. אתם מסכימים לכך שאתם אחראים להגן על, ולאכוף את, זכויות אלה וש-Alconost אינה מחויבת לעשות זאת מטעמכם.

Alconost שומרת לעצמה את הזכות לשמור עותק של כל תוכן משתמש וחומר משתמש שהוא שאתם מפרסמים, מעלים או מגישים לאתר האינטרנט של Alconost או דרך השירותים שלה, לרבות כל טקסט מקורי ותרגום שלו המסופקים דרך Nitro של Alconost. Alconost אינה מפרסמת בשום מקרה כל חומר משתמש שהוא ומתייחסת אליהם כאל מידע סודי.

רישיונות וזכויות שניתנו ל-Alconost

בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם זה, כל צד ("בעל הסימן") מעניק בזאת לצד האחר ("בעל הרישיון לסימן") רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא תמלוגים, בכל רחבי העולם להשתמש בסימנים שלו כדי לשווק ולקדם את השירותים ו/או את המוצרים של בעל הסימן. כל שימוש שהוא בסימנים של הצד האחר יהיה כפוף לבדיקה ולאישור של בעל הסימן, ואישור זה לא יימנע באופן בלתי סביר, ויתאים לכל ההנחיות, קווי המדיניות או הדרישות לשימוש בסימנים שסופקו על ידי בעל הסימן. בנוסף לכך, הלקוח מעניק בזאת ל-Alconost את הזכות לפרסם, להציג, ו/או להתייחס למוצר הסופי שפותח בהתאם לאמור לעיל למטרות קידום מכירות.

חשבון משתמש

אתם רשאים להירשם לחשבון מותאם אישית ("חשבון משתמש") ב-Alconost על מנת לגשת לכל התכונות שמוצעות על ידי אתר האינטרנט והשירותים. עצם יצירת חשבון משתמש מהווה את הסכמתכם להגיש מידע מדויק, עדכני ושלם לגביכם ולעדכן את המידע הזה. Alconost שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור חשבונות משתמשים שבהם היא חושדת כי נעשה בהם שימוש בניגוד לתנאי שירות אלה ו/או שכוללים מידע שקרי, לא מדויק, לא עדכני או חלקי.

כשאתם יוצרים את חשבון המשתמש שלכם, עליכם לבחור סיסמה אישית ובלתי ניתנת להעברה. "שיתוף" של חשבון משתמש, או שימוש בחשבון משתמש על ידי יותר מאדם אחד, אסור. לאחר שתאשרו את תנאי השירות הללו ולאחר שהרשמתכם לחשבון משתמש אושרה על ידי Alconost, חשבון המשתמש שלכם ייווצר. אתם נושאים באחריות הבלעדית על כל הפעילויות שמתרחשות במסגרת חשבון המשתמש שלכם בין אם שימוש זה אושר על ידיכם או לא.

אתם רשאים גם, בהתאם למקרה ולזמינות, להיכנס לאתר האינטרנט ולשירותים באמצעות חשבון ברשת חברתית של צד ג' מורשה כמו פייסבוק או Google. כתוצאה מכך, אתם מאשרים ל-Alconost לאסוף את פרטי הפרופיל האישי והפעילות שלכם מן הרשת החברתית הזו של צד ג'.

לתשומת לבכם, אם בחרתם להשתמש בחשבון פייסבוק שלכם כדי להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ו/או כדי להשתמש בשירותים שלנו, ייתכן ש-Alconost תוכל לגשת לכל הנתונים הקשורים לחשבון פייסבוק שלכם, לרבות בין היתר לרשימת החברים שלכם, לתמונות שפרסמתם או לתמונות שלכם שפורסמו בפייסבוק, לעסקים ולסיפורים שלהם סימנתם לייק, למקומות שבהם ביקרתם וכו'.

מידע זה שאתם מספקים משמש בין היתר על מנת לאפשר לכם להגדיר חשבון משתמש ופרופיל שבהם ניתן להשתמש כדי לתקשר עם משתמשים אחרים דרך השירות, לשפר את תכני השירות, להתאים אישית את הפרסומות והתכנים שאתם רואים ולתקשר אתכם לגבי מבצעים מיוחדים ותכונות חדשות. העיסוק בכל פעילות שהיא ו/או ביצוע כל רכישה שהיא מ-Alconost הם אופציונליים לחלוטין עבורכם.

אתם מתבקשים לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו, שמתארת את האופן שבו Alconost אוספת, משתמשת, מגלה, מנהלת ומאחסנת את המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם ("מידע אישי"). אתם מסכימים לכך ומבינים שאתם אחראים לשמור על הסודיות של כל הסיסמאות ושמות המשתמש שמשויכים לכל חשבון משתמש שבו אתם משתמשים כדי לגשת לאתר האינטרנט ולשירותים. בנוסף לכך, אינכם רשאים להשתמש בחשבון משתמש ששייך למישהו אחר בכל עת שהיא ללא רשותו של בעל חשבון זה. Alconost אינה אחראית לכל נזק שנגרם או שקשור לגנבה או לשימוש לא הוגן בשם המשתמש, בסיסמה, בתוכן המשתמש שלכם, לגילוי שם המשתמש או הסיסמה שלכם, או להרשאה שתיתנו למישהו אחר להשתמש בשם המשתמש או בסיסמה שלכם. עם זאת, אתם עלולים לשאת באחריות על הפסדים שנגרמו ל-Alconost, למשתמש אחר או לכל צד ג' אחר שהוא בשל שימוש, ושימוש לא הוגן בחשבון המשתמש שלכם. אם נודע לכם על שימוש לא מאושר בחשבון המשתמש שלכם, אתם מתבקשים להודיע על כך ל-Alconost באופן מידי לכתובת info@alconost.com.

עמלה

לא תחויבו בכל עמלה שהיא על השימוש באתר האינטרנט ובשירותים כדי לתקשר עם Alconost לגבי פרויקטים פוטנציאליים, שיכוסו על ידי הסכם נפרד. אולם, ייתכן שתוכלו לשלם על חשבוניות נוכחיות שמגיעות ל-Alconost באמצעות מערכת תשלומים צד ג' או חשבון סוחר כמו 2Checkout, Avangate, Webmoney, Yandex.Money, PayPro Global, Paypal, Skrill, Braintree ("מערכת תשלומים"). Alconost אינה גובה מכם עמלות על תשלומים של חשבוניות אלקטרוניות, אבל מערכות תשלומים מסוימות עשויות לגבות עמלה על העברת הכספים.

כדי ליהנות מהשירותים של, ולבצע הזמנות ב-Nitro של Alconost, תידרשו להפקיד כספים בחשבון וירטואלי שמשויך לחשבון המשתמש שלכם ב-Nitro של Alconost ("חשבון Nitro") באמצעות מערכות התשלומים הזמינות. הכספים שהופקדו בחשבון Nitro מחושבים בדולר ארה"ב ואינם ניתנים להחזר. אם עלויות הזמנת Nitro של Alconost עולות על הסכום שבחשבון Nitro שלכם, לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה עד שתוסיפו כספים לחשבון Nitro. כשסטטוס ההזמנה מוגדר כ"בתור", הסכום התואם הדרוש לביצוע הזמנתכם יוקפא בחשבון Nitro אלא אם תבטלו את ההזמנה לפני שהיא תתקבל על ידי מתרגם. לאחר השלמת ההזמנה, עלות ההזמנה תימשך מחשבון Nitro שלכם. Nitro של Alconost אינו גובה מכם עמלה על הפקדת כספים נוספים בחשבון Nitro שלכם, אבל מערכות תשלומים מסוימות עשויות לגבות מכם עמלה על העברת הכספים.

Alconost אינה שולטת ואינה אחראית על בעיות הקשורות לתפעול מערכות התשלומים.

תוכן משתמש

בעלי חשבונות משתמש רשאים להעלות, לאחסן או להעביר קבצים, סרטונים, תמונות, נתונים, מידע וחומרים אחרים דרך אתר האינטרנט והשירותים (תוכן משתמש"). תוכן המשתמש אינו שייך ל-Alconost והיא אינה מפקחת על, עורכת או מגלה, כל מידע שהוא בנוגע אליכם או לחשבון המשתמש שלכם ללא קבלת רשותכם מראש, למעט בהתאם לתנאי שירות אלה או למדיניות הפרטיות.

Alconost גם אינה נוהגת לבדוק, לפקח על, לערוך או לנטר כל תוכן משתמש שהוא שאותו אתם, או כל משתמש אחר, מפרסמים, מאחסנים, או שאליו אתם ניגשים, באתר האינטרנט או בשירותים. עם זאת, Alconost שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה בלבד, לסרב להעניק, להסיר או להשבית את הגישה לתוכן משתמש, שלגביו נודע ל-Alconost שייתכן שהוא בלתי חוקי או שהוא עלול להפר את התנאים של תנאי שירות אלה, למרות שהיא אינה מחויבת לעשות זאת. הפעולה, או חוסר הפעולה של Alconost על מנת להסדיר תוכן או התנהגות או על מנת לאכוף כנגד כל הפרה אפשרית שהיא של תנאי שירות אלה על ידי כל משתמש שהוא (או על ידי כל צד ג' אחר שהוא) אינה מהווה ויתור על זכותה של Alconost ליישם או לא ליישם אמצעי אכיפה או תקנות ביחס לכל תוכן, התנהגות או הפרה פוטנציאלית של תנאי השירות.

Alconost אינה שולטת ב-, אינה אחראית על ואינה מציגה מצגים או מספקת התחייבויות לגבי כל תוכן משתמש שהוא. אתם האחראים הבלעדיים על הגישה אל, השימוש ב- ו/או ההסתמכות על כל תוכן משתמש שהוא. עליכם לערוך כל חקירה, תחקיר, מחקר ובדיקת נאותות נחוצים, מתאימים, זהירים או שקולים שהם לגבי כל תוכן משתמש שהוא. באחריותכם לחקור את הרישוי של כל תוכן משתמש לפני השימוש בתוכן משתמש שכזה בכל דרך שהיא ולוודא שהשימוש שאתם עושים בכל תוכן משתמש שכזה עולה בקנה אחד עם כל דרישות הרישוי והחוקים החלים ואינו מפר את זכויות הקניין של צדדי ג'. אתם גם אחראים על כל תוכן שאתם מפרסמים או מעבירים, וכן גם על כל תוכן שמתפרסם או מועבר דרך חשבון המשתמש שלכם או באמצעותו.

תוכן משתמש אסור באתר האינטרנט ובשירותים כולל בין היתר: (1) תוכן בלתי חוקי; (2) תוכן הנוגע ליצירה, פרסום, הפצה או קבלה של סחורות או שירותים בלתי חוקיים; (3) תוכן פוגעני (לרבות בין היתר תוכן הכולל לשון הרע, תוכן מאיים או תוכן פורנוגרפי); (4) תוכן החושף מידע אישי, סודי או קנייני של אדם אחר; (5) תוכן הכולל הונאה; (6) תוכן זדוני כגון תוכנות זדוניות או תוכנות ריגול; וכן (7) תוכן המציע, מקדם, מפרסם או מספק קישורים למוצרים או שירותים שלא התבקשו.

סודיות

כל חומר משתמש שהוא שסופק על ידכם לתרגום ייחשב כסודי לרבות מידע לגבי העסק והמוצרים שלכם, וכל מידע שכזה יישאר הקניין הרוחני שלכם ויישמר בסודיות מוחלטת על ידי Alconost, ולמעט בהתאם לאישור מפורש על ידכם בכתב, לא יחשף או יפורסם על ידי Alconost ולא יותר על ידי Alconost לחשיפה או לפרסום על ידי אחרים. מידע סודי למטרות פסקה זו לא יכלול את סוגי המידע הבאים:

 • מידע זמין, או מידע שהופך לזמין לציבור הרחב, בתנאי שחשיפת מידע זה לא נבעה מהפרת פסקה זו על ידי Alconost.
 • ערכי מונחון שנאספו על ידי Alconost במהלך ביצועם של שירותי התרגום לפי הסכם זה; בתנאי, עם זאת שאתם ו-Alconost רשאים להסכים בכתב כי, לאחר תשלום עמלה מוסכם, ערכי מונחון שכאלה יהיו רכושכם ויכוסו על ידי הוראות הסודיות של פסקה זו.
 • חומרי משתמש אנונימיים המשמשים לבניית זיכרון תרגום. אם Alconost לא תוכל להפוך טקסט כלשהו לאנונימי, הוא לא ישמש בזיכרון התרגום ויטופל כמידע סודי.

התנהגות אסורה

הפרה של התנאים הבאים (שתיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ALCONOST) תגרום לביטול חשבונכם. למרות ש-ALCONOST אוסרת על התנהגות ותכנים מסוימים באתר, אתם מבינים ומסכימים ש-ALCONOST אינה יכולה להיות אחראית על תוכן שמפורסם בשירות ושמפר איסורים אלה, ושייתכן שתיחשפו לתוכן שכזה למרות זאת. אתם מסכימים להשתמש בשירותים באחריותכם בלבד. בעצם השימוש באתר האינטרנט של ALCONOST אתם מסכימים שלא:

לעקוב באופן מאיים (Stalk), להטריד, לאיים, או להונות משתמשים אחרים;

לשלוח, לפרסם או להנגיש הודעות הכוללות תוכן פורנוגרפי, מאיים, מביך, מלא שנאה, מעליב מבחינה גזעית, עדתית או אתנית, מעליל או לא הולם בכל דרך אחרת למשתמשים אחרים;

להציע מבצעים, פרסומות או הצעות שלא התבקשו; או לשלוח מכתבי שרשרת או הודעות דוא"ל שלא התבקשו, הודעות SMS, "ספאם" או הודעות זבל מכל סוג אחר;

להעביר תולעים או וירוסים מכל סוג שהוא או כל קוד בעל אופי הרסני דרך אתרי האינטרנט או השירות של Alconost;

להתחזות לאדם אחר או לגשת לחשבון של משתמש אחר ללא רשות;

לשתף סיסמאות שהונפקו על ידי Alconost עם צד ג' או לעודד משתמש אחר לעשות זאת;

לסלף את המקור, הזהות או המידע המועבר דרך אתר האינטרנט של Alconost, ולטעון, לדוגמה, בעלות על תוכן שאינו שלכם;

להשתמש באתר האינטרנט או בשירותים של Alconost לכל מטרה בלתי חוקית שהיא;

לשבש כל תכונה שהיא הקשורה לאבטחה של אתר האינטרנט של Alconost או לנסות בכל דרך אחרת לקבל גישה בלתי מורשית לאתר האינטרנט של Alconost, או לכל חלק ממנו, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לאתר האינטרנט של Alconost, או לכל חלק ממנו, באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או כל אמצעי אחר, או לשבש, או לנסות לשבש, את העבודה התקינה של אתר האינטרנט של Alconost או כל פעילות אחרת שמתנהלת באתר האינטרנט של Alconost;

לשבש בכוונה את תפעול אתר האינטרנט של Alconost או את השימוש של כל משתמש שהוא בו;

לפרסם דברי הסתה כדי לקבל תגובות;

להשתמש באתר האינטרנט של Alconost בכל אופן שלפי שיקול דעתנו הבלעדי עלול להזיק, להשבית, להעמיס, או לפגוע בו או לשבש את השימוש באתר האינטרנט של Alconost ואת הנאה של כל צד אחר ממנו;

תקופה

תקופת תנאי השימוש הללו תחל כאשר אתם מתחילים להשתמש בשירותים ותימשך ללא מגבלת זמן, אלא אם היא תופסק על ידי Alconost באופן אחר באמצעות הודעה בכתב. Alconost שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את כל השירות או חלק ממנו, בכל עת, והיא רשאית להפסיק את השימוש שלכם בשירות בכל עת. מבלי לפגוע בזכויות אחרות, תקופת תנאי שירות אלה תסתיים אוטומטית אם לא תעמדו בכל אחת מן ההגבלות או הדרישות המתוארות כאן. בעת סיום התקופה או פקיעת התוקף שלה, עליכם להפסיק את השימוש באתר האינטרנט ובשירותים באופן מידי. בעת סיום הסכם זה לא תהיו מורשים יותר להשתמש בשירותים בכל דרך שהיא.

תחומי אחריות וכתבי וויתור

איכות כל התרגומים ש-Alconost מספקת לכם דרך אתר האינטרנט והשירותים, לרבות דרך Nitro, תעלה בקנה אחד עם תקני הענף לשירותי תרגום דומים. אם אתם סבורים שהתרגום אינו עומד בתקני הענף, תוכלו לפנות אל Alconost בכתובת info@alconost.com ו-Alconost תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לתקן את התרגום תוך פרק זמן סביר מבחינה מסחרית.

למעט כמצוין אחרת בסעיף זה, כל התוכן ו/או השירותים מסופקים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים". ALCONOST מתנערת בזאת במפורש מכל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או משתמע, לרבות בין היתר מכל אחריות לסחירות, התאמה לכל מטרה מסוימת, אי הפרה, או באשר לפעולת אתר האינטרנט, השירותים או התוכן הללו. ALCONOST אינה מתחייבת או מציגה מצגים באשר לאבטחת אתר האינטרנט, השירותים או התכנים הללו. אתם מכירים בכך שכל מידע שנשלח עשוי להיקלט בעת ההעברה או בכל דרך אחרת. ALCONOST אינה מתחייבת לכך שאתר האינטרנט, השירותים, התוכן או השרתים שהופכים את אתר האינטרנט הזה לזמין או שתקשורת אלקטרונית שנשלחת על ידי ALCONOST אינם מכילים וירוסים או כל גורם מזיק אחר. למעט כפי שהוסכם על ידי ALCONOST בכתב, לקבלנים, סוכנים, סוחרים או מפיצים של Alconost, או לכל צד שלישי אחר, לא תהיה הזכות לשנות אחריות מוגבלת זו, ולא לספק אחריות נוספת מכל סוג שהוא.

השימוש באתר האינטרנט או בשירותים או ההורדה או כל שימוש אחר במוצרים כלשהם דרך אתר האינטרנט ייעשו על פי שיקול דעתכם ובאחריותכם בלבד, ובהסכמתכם לכך שתהיו האחראים הבלעדיים על כל נזק שהוא למערכת המחשבים שלכם, לאובדן נתונים או לנזק אחר שנובע מפעילויות שכאלה. ALCONOST אינה נושאת באחריות לגבי כל וירוס מחשב או קוד תוכנה דומה אחר שירד למחשב שלכם מאתר האינטרנט או בקשר לכל שירות או מוצר המוצעים דרך אתר האינטרנט. אף עצה או מידע, בעל פה ו/או בכתב, שהתקבלו על ידכם מ-ALCONOST או מאתר האינטרנט, לא יצרו כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאי שירות אלה.

אתר האינטרנט והשירותים עשויים לכלול הפניות למוצרים ושירותים ספציפיים שאולי לא יהיו זמינים (בקלות) במדינה מסוימת. כל הפנייה שכזו אינה מעידה על כך או אחראית לכך שמוצרים או שירותים כאלה יהיו זמינים בכל עת בכל מדינה מסוימת.

אתם מבינים ומסכימים לכך שבעצם השימוש באתר האינטרנט ובשירותים, אתם עלולים להיחשף לתוכן שאתם עשוי למצוא פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות וכי, מבחינה זו, אתם משתמשים באתר האינטרנט ובשירותים באחריותכם הבלעדית.

בשום מקרה, ALCONOST או כל אחד משותפיה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי, מיוחד או מקרי (לרבות בין היתר לנזק בגין אובדן עסקים, חוזה, הכנסה, נתונים, מידע או שיבוש עסקים), במסגרת כל תיאוריה של אחריות, הנובעת מ-, או בהקשר אל, השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר אינטרנט זה, או בשירותים או בתוכן, במוצרים, בשירותים, בהצהרות או לפעולות של כל צד ג' באתר האינטרנט ובשירותים הללו או דרכם, לכל גישה לא מורשית אל, או לשינוי של ההעברה או הנתונים שלכם, לכל מידע שנשלח או שהתקבל, או לא נשלח או לא התקבל, לכל כשל באחסון נתונים, לכל אובדן נתונים, לאובדן קבצים או לנזק לקבצים, לאבדן תוכן או לנזק לתוכן, או לכל שירות זמין דרך אתר האינטרנט שמתעכב או משתבש, גם אם ALCONOST קיבלה הודעה על האפשרות להתרחשותם של נזקים כאלה. כל תביעה שתוגש כנגד ALCONOST באשר או בקשר לאתר האינטרנט ולשירותים אלה חייבת להתחיל, לרבות הודעה בכתב ל-ALCONOST, תוך שנה (1) לאחר התאריך שבו עלתה הסיבה לתביעה.

הגבלת אחריות. בשום מקרה, האחריות הכוללת של ALCONOST כלפיכם על כל הנזקים מכל סיבה אחת או יותר של תביעה, בין אם בחוזה, בנזיקין או בכל אופן, תעלה על חמש מאות דולר ארה"ב. הגבלת אחריות זו לא תחול על אחריות למוות או לפציעה אישית במידה שהחוק החל אוסר הגבלה כזו. יתרה מכך, מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים את ההחרגה או את הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שההגבלה לעיל לא תחול עליכם.

תחומי האחריות שלכם

אתם אחראים בזאת לכך ש-: (א') כל המידע שסופק על ידכם ל-ALCONOST בקשר לאתר האינטרנט, ולשירותים הוא אמיתי, מדויק, נכון ועדכני; (ב') יש לכם סמכות להתקשר בתנאי שירות אלה; (ג') הגעתם לגיל שנקבע בחוק להתקשרות בחוזה מחייב עם ALCONOST; (ד') אתם תבקשו את כל האישורים הממשלתיים הנדרשים כדי לכבד את תנאי שירות אלה; (ה') אתם תבצעו את כל ההתחייבויות שלכם במסגרת תנאי שירות אלה בהתאם לחוקים, לכללים ולתקנות החלים; ולכך ש-(ו') חומרי משתמש, תוכן משתמש, תוכן מערכתי, טקסט, גרפיקה, תוכן אורקולי, ותכנים אחרים שאתם מגישים ל-ALCONOST או מנגישים למשתמשים אחרים באתר אינטרנט זה, אינם: (1) מהווים הפרה של זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא של כל צד ג' שהוא; (2) מהווים לשון הרע, הוצאת דיבה או תועבה; (3) מובילים לכל הונאה של צרכנים, אחריות על מוצרים, הפרת חוזה שבו אתם מהווים צד או גורמים חבלה לכל צד ג' שהוא; (4) מקדמים אלימות או כוללים דברי שנאה; (5) מפרים כל חוק, חוקה, תקנה או צו ישימים שהם; או (6) כוללים תוכן למבוגרים או מקדמים פעילויות בלתי חוקיות.

כל המוצרים שתורידו או תרכשו מאתר האינטרנט ומהשירותים הללו עשויים להיות כפופים לבקרות הייצוא של ארצות הברית. אתם או נציגיכם מסכימים לכך שאתם ומשתמשי הקצה שלכם אינכם ולא תהיו בשום עת בעתיד (א') ממוקמים במדינה שעליה הוטל אמברגו על ידי ארצות הברית, (ב') יעד של כל תוכנית סנקציות שנקבעה בצו נשיאותי של הנשיא או שפורסמה על ידי המשרד לבקרה על נכסים זרים של מחלקת האוצר האמריקאית ("OFAC"); (ג') מוכרים על ידי הנשיא או על ידי משרד OFAC בהתאם לאמור בפקודת המסחר עם האויב, 50 U.S.C. נספח § 5, בחוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום בינלאומית, 50 U.S.C. §§ 1701-06, בחוק הפטריוט של המשפט הציבורי 107-56 או בכל צו נשיאותי של הנשיא שהוצא בהתאם לחוקים כאמור; או (ד') מצוינים ברשימה הבאה שמתפרסמת על ידי משרד OFAC: "רשימת הגורמים המוכרזים על ידי משרד האוצר האמריקאי" (רשימת SDN); (ה') או אם החתום מטה הוא אדם פרטי או חברה המצוינים ברשימת הגורמים המוכרזים על ידי משרד האוצר האמריקני או (ו') בטבלת הגורמים המוחרמים של מחלקת המסחר של ארצות הברית (United States Commerce Department’s Table of Deny Orders).

תמיכה טכנית

Alconost מספקת תמיכה טכנית למשתמשים. כדי לקבל תמיכה טכנית מ-Alconost, משתמש שמעוניין בתמיכה שכזו חייב לבקש תמיכה שכזו באמצעות פנייה אל Alconost בכתובת info@alconost.com או דרך פורטל התמיכה של אתר האינטרנט. המשתמש יצטרך לתאר את מהות הבעיה שיש לפתור ולספק מידע לגבי המשתמש (שם, כתובת וכו'). Alconost תעשה מאמצים סבירים להגיב על בקשות שכאלה בהקדם האפשרי. המשתמש ישתף פעולה עם Alconost בעת בקשת שירותי תמיכה טכנית בכך שיספק את המידע הנחוץ כדי לסייע ל-Alconost או את המידע שהתבקש על ידי Alconost בעת ניתוח או מציאת הפתרון לבעיה. למרות ש-Alconost אינה מבטיחה שהבעיה הטכנית תיפטר, Alconost תעשה מאמצים סבירים כדי לבצע שירותי תמיכה טכנית באופן מקצועי.

משוב

מעת לעת, תוכלו לספק הצעות, הערות או משוב אחר ל-Alconost בנוגע לכל מוצר, חומר, תוכנה או מידע שסופקו על ידי Alconost (להלן "משוב"). אתם מסכימים לכך שכל המשוב הוא ויהיה מבחירה בלבד ולא ייצור, בהיעדר הסכם נפרד, כל חובת סודיות עבור Alconost. Alconost לא תגלה את מקורו של כל משוב שהוא ללא הודעה לצד המספק. עם זאת, Alconost תוכל לגלות משוב שכזה ולהשתמש בו באופן חופשי כפי שתמצא לנכון, לחלוטין ללא התחייבות מכל סוג שהוא כלפיכם. אולם האמור לעיל לא ישפיע על ההתחייבויות של מי מן הצדדים כאמור להלן ביחס למידע המוגן על פי מדיניות הפרטיות של Alconost.

הודעה והליך לגבי הגשת תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

DMCA. המדיניות של Alconost היא להגיב על הודעות לגבי הפרה לכאורה של זכויות יוצרים התואמות לחוקים בינלאומיים באשר לקניין רוחני (לרבות חוק זכויות היוצרים בארצות הברית - Digital Millennium Copyright Act או "DMCA"). אם אתם סבורים שהעבודה שלכם הועתקה באופן שמהווה הפרה של זכויות יוצרים, אנא ספקו לסוכן זכויות היוצרים של Alconost את המידע הכתוב המפורט להלן. (לתשומת לבכם, הליך זה נועד אך ורק על מנת להודיע ל-Alconost ולשותפיה העסקיים על הפרה לגבי החומרים שלכם המוגנים בזכויות יוצרים.)

 • חתימה אלקטרונית או פיזית של בעלי זכויות היוצרים או של האדם המורשה לפעול מטעם בעלי זכויות היוצרים;
 • תיאור של היצירה המוגנת בזכויות היוצרים שלטענתכם הופרו;
 • תיאור המקום שבו נמצאים החומרים שזכויות היוצרים שלהם הופרו לטענתכם באתר אינטרנט זה;
 • כתובתכם, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלכם;
 • הצהרה מכם על כך שאתם מאמינים בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, סוכנו או החוק;
 • הצהרה מכם, שתינתן תחת אזהרה כדין על עדות שקר, שהמידע לעיל בהודעתכם מדויק וכי אתם בעלי זכויות היוצרים או מורשים לפעול מטעם בעלי זכויות היוצרים.

ניתן ליצור קשר עם סוכן זכויות היוצרים של Alconost לגבי הודעה על תביעות להפרת זכויות יוצרים באתר אינטרנט זה באופן הבא:

שם: Dmitri I. Dubograev, Esq.

כתובת: 901 North Pitt Street #325 Alexandria, VA 22314

דוא"ל: info@legal-counsels.com

לשם הבהרה, יש לשלוח רק הודעות על הפרת זכויות יוצרים (DMCA) לסוכן זכויות היוצרים; כל משוב, הערה, בקשה לתמיכה טכנית או תקשורת אחרים יופנו לשירות הלקוחות של Alconost בכתובת info@alconost.com. אתם מכירים בכך שאם לא תעמדו בכל הדרישות של סעיף זה, ייתכן שהודעת ה-DMCA שלכם לא תהיה תקפה.

הודעה נגדית. אם אתם סבורים שהתוכן שלכם שהוסר (או שהגישה אליו הושבתה) אינו מפר זכויות יוצרים, או שיש לכם הרשאה מבעלי זכויות היוצרים, מסוכנו של בעלי זכויות היוצרים, או בהתאם לחוק, לפרסם ולהשתמש בחומרי התוכן שלכם, אתם רשאים לשלוח הודעה נגדית המכילה את המידע הבא לסוכן זכויות היוצרים:

 • החתימה הפיזית או האלקטרונית שלכם;
 • זיהוי התוכן שהוסר או שהגישה אליו הושבתה והמיקום שבו הופיע התוכן לפני שהוסר או הושבת;
 • הצהרה על כך שאתם מאמינים בתום לב שהתוכן הוסר או הושבת כתוצאה מטעות או זיהוי שגוי של התוכן; וכן את
 • שמכם, כתובתכם, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, הצהרה על כך שאתם מאשרים את סמכות השיפוט של בית המשפט הפדרלי בעיר אלכסנדריה, במדינת וירג'יניה בארה"ב, והצהרה על כך שתקבלו את מסירת המסמכים הרשמית מן האדם שמסר את ההודעה על ההפרה לכאורה.

אם הודעה נגדית מתקבלת על ידי סוכן זכויות היוצרים, Alconost רשאית לשלוח עותק של ההודעה הנגדית לצד המתלונן המקורי על מנת להודיע לאותו אדם שהיא עשויה להחליף את התוכן שהוסר או להפסיק את השבתתו תוך 10 ימי עסקים. אלא אם בעלי זכויות היוצרים יגיש תביעה לצו בית משפט כנגד ספק התוכן, החבר או המשתמש, ניתן להחליף את התוכן שהוסר, או לשחזר את הגישה אליו, תוך 10 עד 14 ימי עסקים או יותר לאחר קבלת ההודעה הנגדית, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Alconost.

הודעה על הפרת סימן מסחרי. Alconost מכירה בחשיבותם של סימנים מסחריים ומתייחסת ברצינות רבה לתלונות לגבי הפרת סימן מסחרי. אם אתם בעלי הסימן המסחרי (או נציגים מורשים של הבעלים), תוכלו לדווח לנו על תביעה בגין הפרת סימן מסחרי לכתובת info@alconost.com. אמנם איננו פוסקים במחלוקות בין צדדים באשר להפרת סימן מסחרי או בכל עניין אחר, אך נעשה מאמץ בתום לב לטפל בחששותיכם, לרבות (במקרים מסוימים) הסרת התוכן המפר או השבתת הגישה לתוכן המפר. עם זאת, על מנת להיות בטוחים שהתוכן שלגביו הוגשה התלונה אכן מפר את הזכויות לעיל, אנחנו עשויים לדרוש מכם הוכחה, כגון, למשל רישום סימן מסחרי או צו בית משפט הקובע כי אכן נמצאה הפרה של זכויות הסימן המסחרי. שירותים או מוצרים מסוימים באתר האינטרנט נוצרים ומופעלים על ידי מפתחים או ספקי שירותים צד ג'. לפיכך, Alconost אינה יכולה לשלוט בתוכן הזמין באמצעות אפליקציות או שירותים אלה. אם אתם סבורים שזכויות הסימן המסחרי שלכם הופרו על ידי ספק שירות צד ג' ולא על ידי Alconost, אנחנו מציעים לפנות ישירות לצד זה בנוגע לחששות שלכם.

שיפוי

אתה מסכימים בזאת לשפות ולפטור מכל אחריות את Alconost, שותפיה העסקיים, נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים והעובדים שלה, מכל הוצאה, הפסד, תביעה, נזק, קנס, ענישה, גזר דין או חבות, לרבות שכר טרחה סביר לעורכי דין ולאנשי מקצוע אחרים, שישולמו במסגרת כל פסק דין, גזר דין, צו בית משפט או הסדר, במידה הנובעת מכל תביעה, דרישה, פעולה, משפט, בוררות או הליך אחר שיזם צד ג' כלשהו, לרבות הערכה, תביעה או דרישה של גורם ממשלתי או של ישות ממשלתית, הנובעים מחומרי משתמש, תוכן משתמש או הפרה מצדכם של כל מצג, אחריות, התחייבות או אמנה של תנאי שירות אלה.

גישה לשירות

אם אתר האינטרנט והשירותים אינם זמינים במשך כל תקופה שהיא או בכל עת שהיא, Alconost לא תישא באחריות לכך. Alconost אינה נותנת אחריות לגבי הנגישות, הביצועים או הזמינות של אתר האינטרנט או השירותים. השעיה זמנית של הגישה לאתר האינטרנט ולשירותים עשויה להתרחש ללא הודעה מוקדמת לפי שיקול דעתנו, לרבות בין היתר במקרה של תיקון, תחזוקה, כשל במערכת, או מסיבות שאינן בשליטתנו. Alconost שומרת לעצמה את הזכות להשעות את פעולת אתר האינטרנט או השירותים. אתם מסכימים לכך שלא Alconost ולא ספקי צד ג' שלה יהיו אחראים כלפיכם בשום אופן שהוא לגבי סיום, השעיה, הפסקה, עיכוב של כל אחד מהשירותים והמוצרים באתר אינטרנט זה.

פרטיות

Alconost מכבדת את פרטיותכם, את השימוש במידע האישי שלכם ואת ההגנה עליו. תוכלו לעיין במדיניות הפרטיות שלנו כדי לקבל מידע וגילויים חשובים בנוגע לאיסוף המידע האישי שלכם ולשימוש בו בהקשר לשימוש שאתם עושים באתר האינטרנט.

סיום השותפות שלכם עם Alconost

תנאי שירות אלו ימשיכו לחול עד לסיומם על ידכם או על ידי Alconost כמפורט בתנאים אלה. אם אתם מעוניינים לסיים את ההסכם המשפטי שלכם עם Alconost, תוכלו לעשות זאת באמצעות: (א') הודעה ל-Alconost בכל עת ו-(ב') סגירת החשבונות שלכם לכל השירותים שבהם אתם משתמשים. יש לשלוח את הודעתכם לכתובת info@alconost.com. Alconost שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההסכם המשפטי שלה אתכם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הקצאה

Alconost רשאית להקצות או להאציל את תנאים אלה, באופן מלא או חלקי, לכל אדם או ישות ובכל עת בהסכמתכם או בלעדיה. אתם, עם זאת, אינכם רשאים להקצות או להאציל כל זכות או התחייבות שהיא במסגרת תנאים אלה ללא הסכמה מראש ובכתב מ-Alconost, וכל הקצאה או האצלה ללא הרשאה על ידכם תהיה בטלה וחסרת ערך.

הסכם עסקה אלקטרונית

כל העסקאות עם או באמצעות אתר האינטרנט או השירותים עשויות, על פי שיקול דעתה של Alconost, להתנהל ולהתבצע באופן אלקטרוני. אנחנו עשויים לשמור תיעוד של כל סוג תקשורת שהוא המתנהלת באמצעות אתר האינטרנט או השירותים. כל הרשומות האלקטרוניות נחשבות כרשומות שנשלחו כאשר הן ממוענות כראוי לנמען וכאשר הרשומה נכנסת למערכת לעיבוד מידע מחוץ לשליטת השולח או כשהרשומה נכנסת לאזור של מערכת עיבוד מידע שבשליטת הנמען. כל הרשומות האלקטרוניות מתקבלות כאשר הרשומה נכנסת למערכת לעיבוד מידע שהנמען ייעד או שהוא משתמש בה לצורך קבלת רשומות אלקטרוניות או מידע מהסוג שנשלח, בצורה הניתנת לעיבוד על ידי אותה מערכת, ושממנה הנמען מסוגל לאחזר את הרשומה האלקטרונית.

שונות

צו מניעה. אתה מאשרים ומסכימים לכך שכל הפרה של תנאי שירות אלה עלולה לגרום ל-Alconost לנזקים מידיים ובלתי הפיכים. לפיכך, זכותה של Alconost והיא יכולה, על פי שיקול דעתה, לקבל מיד סעד של צו מניעה מקדמי (לרבות, ללא הגבלה, צווי הרחקה זמניים) ולבקש סעד של צו מניעה קבוע לגבי כל הפרה של תנאי שירות אלה. בנוסף לכל אמצעי הסעד האחרים שעומדים לרשותה של Alconost על פי חוק או דין יושר, Alconost רשאית לבקש ביצוע ספציפי של כל תנאי בתנאי שירות אלה.

כוח עליון. Alconost לא תישא באחריות לגבי כל אי ביצוע, עיכוב, שגיאה, אובדן נתונים או אובדן אחר שייגרם על ידי אירועים או תנאים כלשהם מחוץ לשליטתה הסבירה של Alconost.

הפרדה. תנאי שירות אלה ייאכפו במידה המרבית המותרת על פי החוק החל. אם, מכל סיבה שהיא, כל הוראה שהיא בתנאי שירות אלה תיחשב כלא תקפה או כבלתי ניתנת לאכיפה על פי החוק החל בכל מידה שהיא, אזי (א) הוראה כזו תפורש, תובן או תתוקן במידה הנדרשת באופן סביר כדי להפוך אותה לתקפה, ניתנת לאכיפה ותואמת את הכוונה המקורית העומדת בבסיס הוראה כזו וכן (ב) חוסר התוקף או אי יכולת האכיפה כאמור לא ישפיעו על כל הוראה אחרת בהסכם זה.

החוק החל וסמכות השיפוט. תנאי שירות אלו יהיו כפופים לחוקי הקהילה של וירג'יניה, ויפורשו וייאכפו בהתאם לחוקי הקהילה של וירג'יניה ללא התייחסות לכללים ועקרונות באשר לסתירות משפטיות. הסכם זה לא יהיה כפוף לאמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי, שיישומה אינו נכלל במפורש. אתם מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של הקהילה של וירג'יניה לגבי כל תביעה או עילת תביעה הנובעת מן, או הקשורה אל, תנאים אלה או אתר האינטרנט או השירותים, ובלבד שבלעדיות כזו לא תחול על הליכים משפטיים ש-Alconost יזמה או הגישה.

Alconost אינה נושאת בכל אחריות שהיא ואינה נושאת בכל סיכון שהוא אם מכל סיבה שהיא מוצר או שירות שזמינים באתר אינטרנט זה, מפרים את החוק הלאומי של כל מדינה שהיא. אנשים הניגשים לאתר האינטרנט או לשירותים עושים זאת מיוזמתם ואחראים לעמוד בחוקים הלאומיים שלהם.

ניתן לשלוח שאלות אל info@alconost.com. אתם גם מתבקשים לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.

זכויות יוצרים © 2018 Alconost Inc. כל הזכויות שמורות. אתר האינטרנט והשירותים וכן המוצרים והתיעוד הנלווים הם רכושה המוגן בזכויות יוצרים של Alconost Inc. ו/או של זכייניה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות קניין רוחני בינלאומיות. Alconost® והלוגו הקשור, וכן כל שמות השירותים והמוצרים, הסיסמאות וסימני העיצוב הקשורים הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של Alconost Inc. כל שאר סימני המוצרים והשירותים הכלולים כאן הם הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה. כל שימוש בסימנים או בסמלי הלוגו של Alconost Inc. או של צדדי ג' ללא הסכמה מראש ובכתב מ-Alconost Inc. או מבעלי הסימן המסחרי הרלוונטי, אסורים בתכלית האיסור.

חשבתם על פרויקט מסוים?

נשמח לשמוע פרטים נוספים כדי שנוכל לחזור אליכם עם פתרון והצעת מחיר.

מילוי הטופס

הזמנת שיחה
איך אפשר לעזור?*
אני רוצה לתרגם את האפליקציה שלי ל-40 שפות (רשימה מלאה בהמשך) ולהגדיר לוקליזציה רציפה לעדכונים שיגיעו בהמשך. אני רוצה גם טריילר קליט לאפליקציה וסדרת מודעות Pre-Roll שיוצגו לפני סרטונים ב-YouTube
שדה חובה
העלאת קבצים
שדה חובה
נא להזין כתובת דוא"ל חוקית
נא להזין מספר טלפון חוקי
שדה חובה
שדה חובה

form-success-cat

מיאו!

תודה! אנחנו מעבדים את בקשתכם ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

form-success-cat

מיאו!

אופס! משהו השתבש...